Къэралыгъор адеIэщт

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным демографиер нахьышIу шIыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ хэкIыпIэхэу блэкIыгъэ илъэсым итыгъэгъэзэ мазэ къыгъэнэфэгъагъэхэм зэу ащыщ унэгъо ныбжьыкIэхэм ипотекэмкIэ IэпыIэгъу ятыгъэныр.

УФ-м и Правительствэ а программэм къыщыдэлъытэгъэщтхэр зыщыгъэнэфэгъэ тхылъыр ыгъэхьазыри, джырэблагъэ яинтернет нэкIубгъо къыригъэхьагъ, ащ фэгъэхьыгъэ унашъом къэралыгъом ипащэ кIэтхэжьыгъ.

ПсэукIэ амал тэрэз зимыIэхэ унэгъо ныбжьыкIабэм сабый къагъэхъунымкIэ ар пэрыохъу афэхъу. Ипотекэр ащкIэ зы хэкIыпIэу щыIэми, банкхэм процентэу къагъэнафэхэрэр 10 — 11-м зэрэшIокIыхэрэм фэшI бэмэ ар афэукIочIырэп. Джы мы программэм къызэрэщыдэлъытагъэмкIэ, ипотекэр къызфигъэфедэзэ псэупIэ зэзыгъэгъотыгъэ унэгъо ныбжьыкIэм чIыфэу банкым къыIихыгъэм процентэу илъэсым техъорэм щыщэу 6-р ежь ытыщт, къехъурэр къэралыгъом фитыщт.

Ащ ипотекэр нахь къызIэкIэгъэхьэгъошIу зэрафишIыщтым Iо хэлъэп, ау гухэкIми, унэгъо ныбжьыкIэ пстэуми анэсыщтэп, пIэлъэ гъэнэфагъэ иIэуи щыт. 2018-рэ илъэсым ищылэ мазэ и 1-м къыщыублагъэу 2022-рэ илъэсым нэс ятIонэрэ е ящэнэрэ сабый къызфэхъугъэхэр арых ащ тетэу зыдеIэщтхэр. Ипотекэр етыжьыфэкIи арэп зэрэдеIэщтхэр. ЯтIонэрэ сабый къызэрыхъухьэгъэ унагъохэм илъэси 3-м, ящэнэрэ сабый къызфэхъугъэхэм илъэси 5-м къакIоцI проценти 6-м ехъурэр ары зэрафатыщтыр. ЗыгорэкIэ унэгъо ныбжьыкIэм ипотекэр ыгъэфеди псэупIэ зэригъэгъотыгъахэу мы программэм щыгъэнэфэгъэ илъэсхэм къакIоцI ятIонэрэ е ящэнэрэ сабый къихъухьагъэми, адрэхэм афэдэу процентхэмкIэ IэпыIэгъу къэралыгъом ритыщт. Джащ фэдэу шапхъэу программэм къыщыдэлъытагъэхэм ащыщ унэу унэгъо ныбжьыкIэм къыщэфыщтыр кIэу ашIыгъэхэм къахихын фаеу зэрэщытыр.

УФ-м иминистрэхэм я Кабинет ащ фэдэ кредитэу сомэ миллиард 600 фэдиз ытынэу гухэлъ иIэу ары гупчэ СМИ-хэм къызэратыгъэр.

ХЪУТ Нэфсэт.