Къэорэ пкъыгъо къагъотыгъ

Хэгъэгу зэошхом илъэхъан агъэфедэщтыгъэ къэорэ пкъыгъор станицэу Кужорскэм щыIэ псыхъом инэпкъ дэжь  къыщагъотыгъэу шышъхьэIум и 8-м полицием иоперативнэ дежурнэ къыфытеуагъэх.

— Мыекъопэ районым ит станицэу Кужорскэм ипсыхъо зыщагъэпскIызэ мы пкъыгъор къагъотыгъ. Полицием икъу­лыкъушIэхэр псынкIэу мы чIыпIэм къэсыгъэх ыкIи цIыфхэр гъунэгъоу екIолIэнхэ амылъэ­кIынэу къаухъурэигъ, — къе­ты МЧС-м и ГъэIорышIэпIэ шъхьаIэу Адыгеим щыIэм ипресс-къулыкъу.

ЗэрагъэунэфыгъэмкIэ, къэорэ пкъыгъоу къагъотыгъэр цIыфхэмкIэ щынагъоу щытэп. ОМОН-м икъу­лыкъушIэхэм пкъы­гъор къаIахыгъ ыкIи ежьхэм къагъэуагъ.