Къэлэдэсхэм агу рихьыгъ

Проектэу «Къэлэ щыIакIэр зэтегъэпсыхьэгъэныр» зыфиIорэр федеральнэ программэу «Урысые Федерацием щыпсэухэрэм псэупIэ тэрэзхэр ягъэгъотыгъэнхэр ыкIи коммунальнэ фэIо-фашIэхэр афэгъэцэкIэгъэнхэр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъ. Ахэм якIэщакIохэр УФ-м и Президентэу Владимир Путинымрэ Премьер-министрэу Дмитрий Медведевымрэ.

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къэлэ щыIакIэм изэтегъэпсыхьан фэгъэхьыгъэ проектым ипхырыщынкIэ пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр къызегъэуцухэм, ащ къыдыхэ­лъытагъэхэм ягъэцэкIэн депутатхэри, гъэцэкIэкIо органхэри, цIыфэу республикэм щыпсэухэрэри зэдыхэлэжьэнхэ фаеу зэрэщытым къыкIигъэтхъыгъ. Ащ диштэу АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм комиссие зэхищагъ. ПсэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымкIэ ащ и Комитет итхьаматэу Олег Картамышевым къызэриIуагъэмкIэ, Парламентым идепутатхэр, муниципальнэ образованиехэм янароднэ депутатхэм я Советхэм ахэтхэр, къалэм изэтегъэпсыхьан, фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ягъэкIэжьын афэгъэзэгъэ къулыкъухэм ыкIи ведомствэхэм ялIыкIохэр хагъэхьагъэх.

Комиссиер проектыр пхырыщыгъэ зэрэхъурэм лъэплъэ. Джырэблагъэ Олег Картамышевымрэ Парламентым идепутатэу Сергей Погодинымрэ Мыекъуапэ иурамэу «Ятфэнэрэ переулкэр» зыфиIорэм тет унэхэу NN-у 1-м, 3-м, Михайловым тетхэу NN 9-м, 13-м, урамэу ШоссейнэмкIэ тет унэхэу NN-у 4-м, 6-м, 14-м, 22-м ачIэсхэм заIуагъэкIагъ, урамэу Подлеснаям, ресторанэу «Мэздахэр» зыдэщыт лъэныкъом ащыIагъэх.

— Щагухэм язэтегъэпсыхьанкIэ шIэгъэн фаехэм тызэдатегущыIэнэу мызэу, мытIоу нахьыпэкIэ тызэIукIагъ, — къыIуагъ Сергей Погодиным къэлэдэсхэм зафигъазэзэ. – Джыри шъуиеплъыкIэхэм, шъуишIоигъоныгъэхэм, шъузымыгъэразэхэрэм зыщыдгъэгъуазэмэ тшIоигъу.

Программэм къыдыхэлъытагъэхэр икъоу гъэцэкIагъэ хъугъэхэу зэралъытэрэр пстэуми зэдырагъаштэу къа­Iуагъ. Щагухэм кIэлэцIыкIу джэгупIэхэр ащагъэпсыгъэх, цIыфхэр къызэрэкIэлъэIугъэхэм тетэу ахэр къашIыхьагъэх, гъэп­сэфыпIэ чIыпIэхэр, лъэсрыкIо гъогухэр ашIыгъэх, мэзахэ хъумэ щагухэр къэнэфыщтых. Унэ Iупэхэр дахэу, защыбгъэпсэфынкIэ гуIэтыпIэ хъугъэхэу алъытагъ.

Къэлэ щыIакIэм изэтегъэпсыхьан фэгъэхьыгъэ проектым ипхырыщын апэ езыгъэжьагъэхэм Мыекъуапэ ащыщ.