КъэлитIум язэдэлэжьэныгъэ агъэпытагъ

Китаим ит къалэу Цюаньчжоурэ Адыгеим игупчэу Мыекъуапэрэ ныбджэгъуныгъэ зэфыщытыкIэ азыфагу илъыным фэ­гъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэм тыгъуасэ зэдыкIэтхагъэх.

Мыщ фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъом хэлэжьагъэх АР-м и Премь­ер-министрэу Александр Наролиныр, ащ игуадзэу Сапый Вя­чеслав, Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу ТхьакIущынэ Мурат, Цюаньчжоу илIыкIохэу Чен Ванли, Ван Юнпенг, нэмыкIхэри.

Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ Александр Наролиным лIыкIо купым шIуфэс къарихыгъ.

— Урысыемрэ Китаимрэ зэгу­рыIоныгъэ азыфагу илъэу зызэдэлажьэхэрэр бэшIагъэ, — игу­щыIэ къыщиIуагъ Премьер-министрэм. — Аужырэ илъэсхэм мы лъэныкъомкIэ хэхъоныгъэхэр тшIыгъэх. КъэралыгъуитIум япащэхэу Владимир Путинымрэ Си Цзиньпинрэ 2018 — 2019-рэ илъэсхэр Урысыемрэ Китаимрэ яшъолъыр зэдэлэжьэныгъэ иилъэсхэу агъэнэфагъ.

Китаим икъалэ Адыгеим илIыкIохэр нэIуасэ зыфэхъугъэхэр бэшIагъэ. «Морской шелковый путь» зыфиIорэ къэгъэлъэгъоным икъызэIухын ары апэрэу республикэм икIыгъэ купыр зыхэлэ­жьэгъагъэр. Китаим икультурэ лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ хэхъоныгъэу ышIыгъэхэм ащ нэIуасэ ащыфэхъугъэх.

— СигущыIэ къыщыхэзгъэщы сшIоигъу, экономикэм изакъоп тизэдэлэжьэныгъэ хэхьащтыр. Культурэм, спортым, ­гъэсэныгъэм алъэныкъокIэ опытэу тIэкIэлъым­кIэ тызэдэгощэным тыфэхьазыр, — къыIуагъ Александр Наролиным.

Мыекъуапэрэ Цюаньчжоурэ язэпхыныгъэ агъэпытэным фэIорышIэщт лъэныкъохэм нахь игъэ­кIотыгъэу Iэнэ хъураем нэ­ужым щытегущыIагъэх. Ащ хэлэжьагъ муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Къалэу Мыекъуапэ» ипащэу Андрей Гетмановыр, Мые­къуапэ инароднэ депутатхэм я Совет ипащэу Джарымэкъо Аз­мэт, нэмыкIхэри.
Китаим къикIыгъэ лIыкIохэм япащэу Чен Ванли къызэри­IуагъэмкIэ, къалэу Цюаньчжоу предприятие мин 50-м ехъу дэт. КъэлитIур къызфэкIогъэ зэзэгъы­ныгъэм язэдэлэжьэныгъэ нахь ыгъэпытэным, бизнесым зиу­шъомбгъуным фэIорышIэнэу ар мэгугъэ.

— Адыгеим и Премьер-ми­нистрэ гущыIэгъу тыфэхъугъ, Iо­фыгъо горэхэм нахь игъэкIотыгъэу татегущыIэнэуи игъо тифагъ. Ащ нэмыкIэу, бизнесым пылъхэр зэIукIагъэх. Зэфэдэныгъэу тиIэр макIэп, тапэкIэ ти­зэдэлэжьэныгъэ зедгъэушъомбгъуныр тигухэлъхэм ащыщ, — къыIуагъ Чен Ванли.

Бизнесменхэм бгъуитIур зэрэзэдэлэжьэщт лъэныкъохэр къагъэнэфагъэх. Тишъолъыр ит предприятиехэр агъэкIэжьынхэм пае Китаим къыщашIырэ оборудованиер ыкIи технологиехэр къащэфынхэр, Адыгеим къыщыдагъэкIырэ продукциер ащ ащэныр, зэгъусэхэу инвестпроектхэр ашIынхэр, нэмыкIхэри.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.
Сурэтыр А. Гусевым ­тырихыгъ.