Къэзэкъхэм яIофыгъохэм атегущыIагъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Пшызэ шъолъыр икъэзэкъыдзэ и Мыекъопэ къутамэ ипащэу Александр Даниловым IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ.

Анахьэу зытегущыIагъэхэр къэзэкъхэу республикэм щыпсэухэрэм яшэн-хабзэхэр къэухъумэгъэнхэр ары. Мы зэдэгущыIэгъум хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр.

ЗэIукIэгъур къызэIуихызэ республикэм и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, илъэсипшI пчъагъэ хъугъэу Адыгеим мамырныгъэ илъ, цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэм къахэкIыгъэхэм ыкIи дин зэмылIэужыгъохэр зылэжьхэрэм зэгурыIоныгъэ ахэлъ. Республикэм ипащэхэм тапэкIи афэлъэкIыщтыр зэкIэ ашIэщт Адыгеим щыпсэурэ цIыф лъэпкъ пстэуми абзэрэ якультурэрэ къэухъумэгъэнхэм пае.

Мыекъопэ къэзэкъ къутамэм ипащэ къэзэкъхэм яIофыгъохэу къэуцухэрэм язэшIохынкIэ ренэу IэпыIэгъу къызэрафэхъурэм пае КъумпIыл Мурат зэрэфэразэр къыхигъэщыгъ ыкIи къэзэкъхэм Iофэу ашIэрэм фэгъэхьыгъэу къыIотагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэ иIэпыIэгъу хэлъэу Мыекъопэ къутамэр зычIэт унэм игъэцэкIэжьын пэIухьащт ахъщэр къафыхагъэкIыгъ. Нафэу зэрэщытымкIэ, архитектурэм исаугъэтэу ар щыт. Шъхьаныгъупчъэхэр зэблахъугъэх, унэ гупэр аукъэбзыгъ. Ом изытет нахьышIу зыхъукIэ, дэпкъхэм ягъэцэкIэжьын псэолъэшIхэр фежьэщтых.

«Мыекъуапэ изэтегъэпсыхьан, республикэм икъэлэ шъхьаIэу ар зэрэщытыр къэгъэшъыпкъэжьыгъэным непэ лъэшэу тынаIэ тетэгъэты. Щагухэр зэтетэгъэпсыхьэх, гъэцэкIэжьын IофшIэн зэфэшъхьафхэр зэшIотэхых. Мыекъопэ къэзэкъ къутамэр зычIэт унэм игъэцэкIэжьын титарихъ изы Iахь къызэриухъумэщтым имызакъоу, архитектурэ теплъэри нахь къызэригъэдэхэщтым тыщэгугъы», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим ыцIэкIэ нэбгырэ 26-рэ зыхэтыщт лIыкIо купым игъэхьазырынкIи республикэм ипащэхэр IэпыIэгъу къафэхъущтых. Урысыем щыпсэурэ къэзэкъхэм ямэфэкI зэхахьэу Москва щыкIощтым ахэр республикэм ыцIэкIэ илIыкIощтых.

Александр Даниловым шъхьафэу игугъу къышIыгъ чIыгулэжьыным къэзэкъхэр хэщэгъэнхэмкIэ Iофэу ашIэрэм фэгъэхьыгъэу. БэмышIэу Адыгеим и ЛIышъхьэ атаманым зыIокIэм а Iофыр къаIэтыгъагъ. Джащ фэдэу къэзэкъ культурэм ифестивалэу Мыекъопэ районым щызэхащэрэм изичэзыу зэхахьэ зызэрэфагъэхьазырырэм фэгъэхьыгъэуи ащ къыIотагъ.

ИкIэухым Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ къэзэкъхэр ренэу республикэм ищыIакIэ зэрэхэлажьэхэрэр ыкIи шIуагъэ хэлъэу тапэкIи зэрэзэдэлэжьэщтхэм ицыхьэ пытэ зэрэтелъыр.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу