Къэгъэлъэгъон къызэIуахыгъ

ПсэолъэшIым и Мафэ ехъулIэу тхылъ къэгъэлъэгъонэу «IэрышI хьалэмэтхэр» зыфиIорэр Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ библиотекэ техническэ, экономическэ литературэмкIэ иотдел къыщызэIуахыгъ.

— Къэгъэлъэгъоныр анахьэу зытегъэпсыхьагъэр лIэ­шIэгъубэ хъугъэу агъэфедэрэ, ыпэкIэ лъыкIотэрэ псэолъэшI сэнэхьатым фэгъэхьыгъэ тхылъхэм цIыфхэр нэIуасэ афэ­шIыгъэнхэр ары, — къыщы­таIуагъ Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ библиотекэ.

Къэгъэлъэгъоныр Iахьищэу зэтеутыгъ. Апэрэр мыжъом
Iоф зэрэдэпшIэщт шIыкIэм фэгъэхьыгъ. ПсэолъэшIыным игъэкIотыгъэу щагъэфедэрэ пхъэм ишъэфхэм ятIонэрэр къатегущыIэ. Къэгъэлъэгъоным иящэнэрэ Iахьэу «Псэо­лъэпхъакIэхэмрэ технологиякIэхэмрэ» зыфиIорэм къыхи­убытэрэ тхылъхэр специа­листхэм лъэшэу къашъхьапэщтых.

ШышъхьэIум и 7-м къыще­гъэжьагъэу и 21-м нэс къэгъэлъэгъоным Iоф ышIэщт.