Къэгъэлъэгъонхэм узыIэпащэ

Адыгэ Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет кIэщакIо фэхъуи, физкультурникым и Мафэ фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъухэр Мыекъуапэ, районхэм ащызэхащагъэх.

— IофшIэным, хэгъэгум икъэ­ухъумэн ныбжьыкIэхэр афэгъэсэгъэнхэмкIэ (ГТО) спорт лъэпкъ­хэм зятэгъэушъомбгъу, — къы­тиIуагъ АР-м физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет иотдел ипащэу Къохъужъ Рустем. — Кушъхьэфэчъэ спортымкIэ, пляжнэ гандболымкIэ, волейболымкIэ, шахматхэмкIэ, гъожьы — шэплъ IэгуаомкIэ, батутымкIэ, гимнастикэмкIэ, КъокIыпIэм къы­щежьагъэхэ спорт лъэпкъхэмкIэ, шы спортымкIэ, спорт щэрыонымкIэ, атлетикэ псынкIэмкIэ, футболымкIэ, спорт ориентированиемкIэ, боксымкIэ, нэмыкIхэмкIи зэнэкъокъухэр зэхэтщагъэх. Республикэм ирайонхэм нэбгырабэ къарыкIыгъ.

Къэлэ паркым шахмат щешIагъэхэр, кушъхьэфэчъэ спортым, художественнэ гимнастикэм, боксым, нэмыкIхэм апыщагъэхэр спорт лъэпкъхэм якъэгъэлъэгъон зэрэхэлэжьагъэхэр гум шIукIэ къинэжьыщтых.

Сурэтым итхэр: художественнэ гимнастикэмкIэ къэгъэлъэгъонхэм ахэлэжьагъэхэр.