Къырарэщэжьых!

Мэхьанэшхо зиIэ культурнэ кIэнхэм ащыщ тикъэралыгъо изыщынышъ ежь ышъхьэкIэ зыгъэфедэнэу фаехэм Урысыем культурэмкIэ и Министерствэ Iизын къыIихын фаеу ашIыгъ.

Ащ фэшъхьафэу предпринимательхэмрэ организациехэмрэ Урысые Федерацием промышленностымрэ сатыумрэкIэ и Министерствэ лицензие къаритынэу щыт.

Мы Iофыгъом фгъэхьыгъэ законыкIэу аштагъэм апэрэу культурнэ кIэнхэм ахалъытэн фаехэр къыщагъэнэфагъэх. Ахэр тарихъ, художественнэ, научнэ ыкIи культурнэ мэхьанэ зиIэ пкъыгъохэр арых.

ХэбзакIэм диштэу унэе музейхэр нахьыбэу къызэIуахынхэу, агъэлъэпIэрэ пкъыгъохэр меценатхэм тикъэралыгъо нахьыбэу къыращэнхэу пащэхэр мэгугъэх. Джырэ лъэхъаным мэхьанэ зиIэ пкъыгъохэр къэралыгъом ращыхэми къыращэхэми таможнем ахъщэ зыIимыхыхэрэр къэралыгъо ыкIи муниципальнэ музей закъохэр ары, нэмыкI пстэумэ ащ пае ыпкIэ арагъэты. Джы унэе музей зэхэзыщэн зыгу хэлъхэми культурнэ кIэн лъапIэхэр гупсэфэу тихэгъэгу къыращэжьынхэу ашIыгъ.

(Тикорр.).