Къыкъ Аслъан Хьазэрталэ ыкъор

Шэуджэн районым къыщыдэкIырэ гъэзетэу «Зарям» иредакторыгъэу Къыкъ Аслъан Хьазэрталэ ыкъом игъонэмысэу идунай ыхъожьыгъ.


Аслъан Хьакурынэхьаблэ гурыт еджапIэм щеджагъ, Москва къэралыгъо университетыр (МГУ) къыухыгъ, шIэныгъэ дэгъухэр зэригъэгъотыгъэхэу IофшIэныр ригъэжьагъ. Специалист ныбжьыкIэр ВЛКСМ-м и Шэуджэн район комитет иапэрэ секретарыгъ. Шэуджэн ыкIи Кощхьэблэ районхэм яспецкорэу щытыгъ, республикэ гъэзетхэу «Адыгэ макъэм» ыкIи «Советская Адыгея» зыфиIорэм итхыгъэхэр бэрэ къыхаутыгъэх.

Аслъан ятэ илъэуж тетэу псэугъэ. Ащ фэдэу ежьыри журналистыгъ, коммунистыгъ, партиеу зыхэтым шъып­къэныгъэ фыриIагъ. 2003-рэ илъэсым Аслъан гъэзетэу «Зарям» иредакторэу агъэнэфэгъагъ, илъэс 16-рэ ащ пэщэныгъэ дызэрихьагъ. Районым ищы­IэкIэ-псэукIэ, ихъухьэрэ пстэур, зэ­хъокIыныгъэхэу щыхъухэрэр игъэкIотыгъэу гъэзет нэкIубгъохэм къаIуатэщтыгъэх.

А. Къыкъыр цIыф гъэсагъэу, еджа­гъэу, сэнаущыгъэ хэлъэу щытыгъ. IупкIагъэ, зэфагъэ, ишэнкIэ шъырытыгъ. Аслъан Адыгэ Республикэм изаслуженнэ журналистыгъ, щытхъу тхылъхэр бэу иIагъэх. Унэгъо дахэ ышIагъ, сабыйхэр, къорэлъфхэр иIэх.

«Адыгэ макъэм» иIофышIэхэр Къыкъ Аслъан иунагъо, иIахьыл гупсэхэм ар зэрэщымыIэжьым пае афэтхьаусыхэх, журналист IэпэIасэм игъонэмысэу идунай зэрихъожьыгъэр агу къео.