КъурмэнымкIэ тышъуфэгушIо!

Адыгэ Республикэм щыпсэухэрэ быслъымэнхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Пшызэ шъолъыр къэзэкъыдзэм и Мыекъопэ къэзэкъ отдел ыцIэкIэ быслъымэнхэм анахь агъэлъэпIэрэ мэфэкIхэм зыкIэ ащыщ Къурмэным фэшI гуфэбэныгъэ хэлъэу сышъуфэгушIо. Мы мэфэкIыр гугъапIэм, цIыфхэр шIу зэрэлъэгъунхэ, зэгурыIонхэ, фэныкъоу псэухэрэм IэпыIэгъу зэрафэхъунхэ фаем япхыгъэ мэфэкI.

ЛIэшIэгъубэмэ къакIоцI тятэжъ пIашъэхэр зэгъусэхэу зэдытиеу щыт хэгъэгур агъэпсыгъ. КъыткIэхъухьэхэрэр а хэбзэ шIагъохэм арыгъозэнхэ зэрэфаер агурыдгъэIоныр тэ типшъэрылъ. Урысые обществэм ылъапсэхэр джыри нахь пытэнхэм тапэкIи тызэгъусэу тыфэлэжьэн, цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэм къахэкIыгъэхэу ыкIи дин зэфэшъхьафхэр зылэжьыхэрэм азыфагу зэгурыIоныгъэ илъыным тапэкIи тыдэлэжьэн фае.

Мы мэфэкI мафэм зэкIэми сышъуфэлъаIо псауныгъэ пытэ, щыIэкIэшIу шъуиIэнэу! Къурмэн мэфэкIым унагъо пэпчъ мамыр щыIакIэ къыритынэу, зыфаер зэкIэ зэригъотылIэжьэу псэун амал иIэнэу фэсэIо!

Пшызэ шъолъыр къэзэкъыдзэм и Мыекъопэ къэзэкъ отдел иатаманэу
Александр Данилов.