КЪУМПIЫЛ Мурат: «ЦIыфхэм яIофыгъохэм язэшIохынкIэ обществэм тыгурыIоным тэркIэ мэхьанэшхо иI»

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат цIыфым ифитыныгъэхэмкIэ Уполномо­ченнэу Адыгеим щыIэ Анатолий Осокиным Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт Унэм щы­IукIагъ.

ГъэрекIо Уполномоченнэм иаппарат Iофэу ышIагъэм ыкIи тапэкIэ ынаIэ нахь зытыригъэ­тыщт лъэныкъохэм атегущы­Iагъэх.

Анатолий Осокиным зэрэхи­гъэ­унэфыкIыгъэмкIэ, цIыфым ифитыныгъэхэмкIэ Уполномо­чен­нэу Адыгэ Республикэм щы­Iэм икъулыкъу цIыфхэм лъэ­шэу зэрящыкIагъэр щыIэныгъэм къыгъэлъэгъуагъ.

«НахьыбэрэмкIэ цIыфхэм ятхьаусыхэ тхылъхэр зыфэгъэ­хьыгъэр ясоциальнэ фитыны­гъэхэр, гущыIэм пае, фэгъэкIо­тэныгъэ зиIэхэм унэ къараты­нымкIэ яфитыныгъэ зэраукъо­рэр ары. Тхьаусыхэ тхылъхэм азыныкъом ехъур хабзэм ичIы­пIэ, ифедеральнэ къулыкъухэу республикэм щыIэхэм афагъэ­загъэх», — къыIуагъ ­Анатолий Осокиным. ГъэрекIо Уполномо­ченнэм иаппарат тхьаусыхэ тхылъ 918-рэ къыIэкIэхьэгъагъ. Нэбгырэ 600 фэдиз рагъэблэ­гъэгъагъ. ЦIыфхэм ятхьаусыхэ­хэм азыныкъо нахьыбэр афа­гъэцэкIагъ.

ЦIыфхэр зыгъэгумэкIырэ Iо­фыгъохэм язэшIохынкIэ Адыге­им иIэшъхьэтетхэр IэпыIэгъушхо къызэрэфэхъухэрэр Уполномоченнэм хигъэунэфыкIыгъ. Анатолий Осокиным къызэри­IуагъэмкIэ, сабый ибэхэм зыщыпсэущтхэ унэ ягъэгъоты­гъэ­нымкIэ, къызэхэонкIэ щынэгъо унэхэм цIыфхэр къачIэщыжьы­гъэнхэм атегъэпсыхьэгъэ программэм игъэцэкIэнкIэ, сабыи­бэ зэрыс унагъохэм чIыгу Iахь­хэр къафыхэгъэкIыгъэнымкIэ Iофхэр зэрэлъыкIотагъэр цIыф­хэм зэхашIагъ.

КъумпIыл Мурат цIыфым ифи­тыныгъэхэмкIэ Уполномоченнэм республикэм Iофэу щишIэрэм осэшхо къыритыгъ. Хабзэмрэ обществэмрэ язэфыщытыкIэхэр гъэтэрэзыгъэнхэмкIэ, соци­альнэ зыпкъитыныгъэр къэухъу­мэгъэнымкIэ Уполномоченнэм Iофэу ышIэрэм мэхьанэшхо зэ­риIэр республикэм ипащэ хи­гъэунэфыкIыгъ.

«ЦIыфхэм яIофыгъохэм язэ­шIохынкIэ обществэм тыгуры­Iоным тэркIэ мэхьанэшхо иI. Ахэм яшIошIхэм язэгъэшIэнкIэ амал зэфэшъхьафхэм тяусэн, цIыфхэр едгъэблэгъэнхэ, зэIукIэ­гъухэр зэхэтщэнхэ, социальнэ сетьхэр къызфэдгъэфедэнхэ фае. ТиIофшIэнкIэ тфэмыгъэхъу­рэ чIыпIэхэм, Iофыгъохэм язэ­шIо­хынкIэ тшIэн фаехэм шъо ты­наIэ атетэшъогъадзэ. ­Шъугу еты­гъэу Iоф зэрэшъушIэрэр, яIо­фы­гъохэм шъузэрагъэгумэкIырэр цIыфхэм зэхашIэ, ары Iэ­пыIэгъу щыгугъыхэу Уполномоченнэм иаппарат зыкъызыкIы­фагъазэрэри. Хабзэм икъулы­­къу­хэм ялIыкIо пстэуми агу етыгъэу Iоф ашIэн фае», — хигъэу­нэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

Джащ фэдэу тапэкIэ Iоф зэ­рэзэдашIэщтым зэIукIэгъум щы­тегущыIагъэх, социальнэ фэIо-фашIэхэр нахьышIоу зэрагъэ­цэкIэщт, тхьаусыхэ тхылъхэр зэ­рэзэхафыщт, цIыфхэм яфитыныгъэхэр къызэраухъумэщт шIыкIэхэр къыщыхахыгъэх.