КъумпIыл Муратрэ Дюздже имэррэ зэзэгъыгъэх

Адыгеим илIыкIо купэу КъумпIыл Мурат зипащэм Дюздже ибизнесменхэм Iоф зэрашIэрэм нэIуасэ зыфи­шIыгъ.

ЛъэныкъуитIум язэдэлэжьэныгъэ епхыгъэ Iофыгъохэм Дюздже имэрие щатегущыIагъэх. Адыгеим и ЛIышъхьэрэ къалэм имэрэу Фарук Озлюрэ зэкъош зэфыщытыкIэхэм зягъэушъомбгъугъэн фаеу алъытагъ.

«ХэгъэгуитIум язэфыщытыкIэхэр нахьышIу шIыгъэнхэ фаеу сэлъытэ, шъо­лъыритIуми ащ социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ аригъэшIыщт. Зэ­къош зэфыщытыкIэхэр зэдытиIэнхэ тлъэкIыщт, сыда пIомэ лъэныкъуитIуми ащ фэдэ шIоигъоныгъэ тиI», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Джащ фэдэу Адыгеим и ЛIышъхьэ бэмышIэу мы IэнатIэм зэрэIуагъэхьа­гъэм пае къалэм имэр фэгушIуагъ. Тилъэпкъэ­гъухэм дэгъоу къызэрафыщытым пайи ащ шъхьафэу зэрэфэразэр КъумпIыл Мурат риIуагъ.

«Дюздже мамырэу лъэпкъ зэфэшъхьафхэр щэпсэух. Мы лъэныкъомкIэ тикъалэ щысэтехыпIэу тэлъытэ. Къалэм ихэхъоныгъэ адыгэхэм яIахьышIу ха­шIыхьэ. Ахэри, шъори IэпыIэгъу шъукъыт­фэхъухэзэ, зэкъош зэфыщытыкIэхэм зядгъэушъомбгъуным тыфэхьазыр», — хигъэунэфыкIыгъ Фарук Озлю.

ЯзэдэгущыIэгъухэр лъагъэкIотэнхэу лъэныкъохэр зэгурыIуагъэх, лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ зэдэлэжьэныгъэ зэдыряIэнымкIэ муниципалитетхэм къа­хьырэ предложениехэм ахэплъэнхэу зэзэгъыгъэх.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу