Къулыкъу пстэури фэхьазыр

УФ-м пенсиехэмкIэ исистемэ зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэм фэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэу мэзэ заулэрэ зипроект тегущыIагъэхэр УФ-м и Къэралыгъо Думэ блэкIыгъэ мазэм ыштагъ.

Мы законопроектым субъектхэм ащытегущыIэнхэу затIупщым ащ епхыгъэ Iофхэр зэрэлъыкIуатэхэрэм лъып­лъэщт IофшIэкIо куп Адыгэ Республикэм щызэхащэгъагъ. Хэбзэгъэуцугъэр зэраштэгъахэм ыпкъ къикIыкIэ IофшIэн шъхьаIэу зыфэгъэзэгъагъэр ащ ыухыгъ, тыгъуасэ аужырэ зэхэсыгъо иIагъ. Ар зэрищагъ АР-м и Премьер-министрэ игуадзэу, IофшIэкIо купым тхьамэта­гъор дызезыхьэгъэ Наталья Широковам.

Пенсием кIоным зыныбжь екIолIагъэу IофшIэпIэ чIыпIэ зимыIэхэм е иIофшIапIэ зэблэзыхъумэ зышIоигъохэм ащ фэгъэзэгъэ къулыкъум IэпыIэгъоу аритырэм, мы купым хахьэхэрэм Iоф­шIэнымкIэ фитыныгъэу яIэхэм якъэухъу­мэн, пенсиехэмкIэ системэм зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэм ушъхьагъоу фэхъугъэхэр цIыфхэм алъыгъэIэсыгъэнхэм республикэ ыкIи муниципальнэ къэбарлъыгъэIэс амалхэм Iоф зэрадашIагъэм, нэмыкIхэм ащ щатегущыIагъэх.

ЦIыфхэм IофшIэпIэ чIыпIэхэр ягъэгъо­тыгъэнхэмкIэ Федеральнэ къулыкъум и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм ипащэ игуадзэу Татьяна Галактионовам къызэриIуагъэмкIэ, пенсием кIоным аныбжь екIолIагъэхэу IофшIэпIэ чIыпIэ фаеу е зэблахъумэ ашIоигъоу къяуалIэхэрэм зэрадеIэщтхэм фэгъэпсыгъэ зэкIэлъыкIокIэ гъэнэфагъэ яIэу, ащ тетэу Iоф адашIэ. Джы законыкIэу аштагъэм къы­дилъытэу ежьхэм зэшIуахын фаехэр зыщыгъэнэфэгъэхэ «дорожнэ картэри» агъэхьазырыгъ. Мы илъэсым Iофэу ашIагъэм кIэкIэу къытегущыIэзэ, пенсием кIоным ыныбжь екIолIагъэу нэбгырэ 340-рэ къызэряолIагъэр, ахэм ащыщэу 87-мэ IофшIэпIэ чIыпIэхэр зэрарагъэгъо­тыгъэр къыIуагъ.

АР-м IофшIэнымкIэ и Къэралыгъо инспекцие пенсием зыныбжь екIолIагъэ­хэр IофшIапIэхэм къаIузыгъэкIыхэрэм е зымыштэхэрэм якъыхэгъэщынкIэ иIоф­шIэн нахь зэригъэлъэшыгъэр ащ ипащэу Сихъу Русетэ къыIуагъ. IофшIэпIэ чIыпIэхэр къэзытэу, нэбгырэ пчъагъэу Iоф зэригъашIэрэм къыщигъэкIэнэу изыхъу­хьагъэхэм мы купым хахьэхэрэр къыIуа­мыгъэкIынхэм лъэшэу анаIэ зэрэтетми ащ къыкIигъэтхъыгъ. Джащ фэдэу пенсием кIуагъэу е ыныбжь екIолIагъэу ежь ишIоигъоныгъэкIэ IофшIапIэм къы­IукIыжьыгъэхэр зыIутыгъэхэр ауплъэ­кIух, ахэр ашъхьэ фимытэу къыIукIы­жьыгъэхэмэ, хьауми яшIоигъоныгъэ шъыпкъэу щытымэ зэрагъашIэ. Мы илъэсым ащ фэдэу IофшIэпIэ 53-рэ ауплъэкIугъ. «Линие плъырым» Iоф зэришIэрэми инспекцием ипащэ къыкIигъэтхъыгъ. Ащ къытеорэр джэуапынчъэу къагъэнэщтэп.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм ипащэу Къулэ Аскэрбый къызэриIуагъэмкIэ, пенсиехэмкIэ системэм зэхъокIыныгъэу фэхъущтхэм афэгъэхьыгъэ законэу аштагъэм къыщыдэлъытагъэхэм ягъэцэкIэн лъэныкъо пстэумкIи зыфагъэ­хьазыры. ЦIыфхэм упчIэу, гумэкIыгъоу къарахьылIэхэрэр нахьыбэ зэрэхъущтыр къыдалъытэзэ, клиентскэ къулыкъоу яIэ пстэури законыкIэм къыдилъы­тэхэрэм афырагъэджэжьых.

ХЪУТ Нэфсэт.