Къулыкъур зэрэкIорэр янэрылъэгъоу…

Дзэм къулыкъу щызыхьырэмэ ямафэхэр зэрэкIохэрэр, ахэм пшъэрылъэу яIэхэр зэрагъэцакIэхэрэр ныбжьыкIэхэм зыщалъэгъун алъэкIыщт Iофтхьабзэу «В армию на денек» зыфиIоу Урысыем щыкIорэр Адыгеими щызэхащагъ. Народнэ фронтым ишъолъыр къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм хэхьэрэ купэу «Молодежка ОНФ-р» ащ кIэщакIо фэхъугъ.

— Урысые дзэм илъэшыгъэ, ащ мэхьанэшхо зэриIэр, лIыгъэ зыхэлъ хъулъфыгъэхэр мыщ фэдэ чIыпIэхэм зэращагъасэхэрэр ныбжьыкIэхэм ядгъэлъэгъуныр ары Iофтхьабзэм пшъэрылъэу иIэр, — къыIуагъ «Молодежка ОНФ» зыфиIорэм ипащэу Дмитрий Войновым.

Iофтхьабзэм къыдыхэлъытагъэу «ЮнАрмии» зыфиIорэ купым хэтхэм, чыристан гимназием икIэлэеджакIохэм, нэмыкIхэми дзэ къулыкъур зыфэдэр зэрагъэшIагъ. Пчэдыжьым къыщегъэжьагъэу пчыхьэм нэс дзэкIолIхэм ямафэ зэрэкIорэр, зыщыпсэухэрэ унэхэм язытет, шхапIэр, нэмыкIхэри ныбжьыкIэхэм нэрылъэгъу къащыфэхъугъ 72153-рэ зиномер дзэ частым.

— КIэлэеджакIохэр дзэ къулыкъум щымыщынэнхэм, якъэралыгъо къаухъумэныр теубытагъэ хэлъэу къыхахыным мыщ фэдэ Iофтхьабзэхэр фэIорышIэх, — къытфеIуатэ ащ къулыкъу щызыхьырэ подполковникэу Сергей Минченкэм.

Пстэуми апэу кIэлэеджакIохэм анахь ашIогъэшIэгъон IофтхьабзэмкIэ ар рагъэжьагъ — автоматыр зэрэзэхэтыр къыIуатэзэ дзэкIолIым ар къызэхихыгъ ыкIи зэхилъхьажьыгъ. Нэужым шIоигъоныгъэ зиIэхэм ар аIэшъхьитIукIэ зэхахын амал аратыгъ. Ащ къыкIэлъыкIоу дзэм къулыкъу щызыхьыхэрэр зыщычъыехэрэр, зыгъэпсэфыгъо уахътэр зыщагъакIорэр, медицинэ IэпыIэгъур зыщагъотырэ чIыпIэхэр ныбжьыкIэхэм къарагъэлъэгъугъэх. Диным пылъхэм ар зыщалэжьын алъэкIыщт хэушъхьафыкIыгъэ унэу яIэри кIэлэеджакIохэм къаплъыхьагъ.

— Сыдигъуи дзэм къулыкъу щысхьынэу сыфэягъ, — къытфеIуатэ Сергей Петровым. — Мыщ щыслъэгъугъэр зэкIэ сшIогъэшIэгъон. Уахътэр къызыскIэ, семыгупшысэу къулыкъум сыкIоным сыфэхьазыр.

«Молодежка ОНФ» зыфиIорэ купым хэтэу Екатерина Ткаченкэм тызэрэщигъэгъозагъэмкIэ, дзэм къулыкъу щызыхьхэрэр зэрэпсэухэрэр зэригъэшIэныр шIогъэшIэгъоныгъ.

— ЛIыгъэ ахэлъэу ныбжьыкIэхэр къэтэджынхэм къулыкъур фэIорышIэ. Ахэм ямэфэкI ипэгъокIэу къэгъэлъэгъон къэдгъэхьазырыгъ, — къытфеIуатэ пшъэшъэ ныбжьыкIэм. — ТиIофшIагъэ агу рихьынэу, ыгъэчэфынхэу тэгугъэ. НыбжьыкIэхэм зэкIэ къазэрагъэплъыхьэ нэуж зызщагъэпсэфырэ, Iофтхьабзэхэр къызщагъэлъэгъорэ клубым кIуагъэх. Къулыкъум имэхьанэ къизыIотыкIырэ фильмым ныбжьыкIэхэр рагъэплъыгъэх, нэужым «Молодежка ОНФ» зыфиIорэ купым къыгъэхьазырыгъэ къэгъэлъэгъонымкIэ «къулыкъур» аухыгъ.

ГЪОНЭЖЬЫКЪО Сэтэнай.

Сурэтыр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъ.