Къуекъохэм япхъоу Ани Лорак

ОрэдыIо цIэрыIоу Ани Лорак ипчыхьэзэхахьэ «Налмэсым» и Унэ мэзаем и 16-м щыкIощт. Ар адыгэмэ япхъу, Къуекъохэу Украинэм щыпсэухэрэм ащыщ.

Ятэжъэу Къуекъо Иванрэ янэжъэу Къуекъо Ольгэрэ илъэс 50-рэ зэрэзэдэпсэугъэхэр хагъэ­унэфыкIыгъ. Янэжъ унагъо зе­хьэм илъэс 16 ыныбжьыгъ. Ятэжъэу Къуекъо Иван Хэгъэгу зэошхм илъэхъан танкистэу щытыгъ.

Ятэу Къуекъо Мирослав 1947-рэ илъэсым къэхъугъ. Украинэм изаслуженнэ журналист, район гъэзетым Iоф щешIэ, усэхэр етхых, ащ ишъхьэгъусэу Сильвэ поэтэсс.

ЯнэкIэ ятэжъэу Василий летчик-истребителэу щытыгъ, заом илъэхъан гъэры ашIыгъагъ, нэ­ужым Германием щыпсэугъ. Янэжъэу Янинэ Краковэ къыщы­хъугъ, тучантесыгъ, кIэли 4 иIагъ.

Къуекъо Каралинэ дунаим къытемыхъозэ янэ-ятэхэр зэхэ­кIыжьыгъэх. Арэущтэу щыIэныгъэр лъыкIотагъэми, янэу Василий ыпхъоу Жаннэ сабыеу орэ­дыIоу хъущтым ятэ ылъэкъуа­цIэкIэ аригъэтхыгъ – Къуекъо Каролина.

Каролинэ икIэлэцIыкIугъор къинэу кIуагъэ. Пшъэшъэжъыем ифэIо-фашIэхэр ыгъэцэкIэнхэр янэ къызэрехьылъэкIыхэрэм къы­хэкIэу Садгорскэ еджэпIэ-интернатэу N 2-м ыгъэкIуагъ, ышыхэри, ахэр 3 хъущтыгъэх, интернатым аштагъэх. Сергей Афганистан щыкIогъэ заом щыфэхыгъ.

Илъэси 4-м итэу Каролинэ орэд къыIоныр ригъэжьагъ. Фестивальхэм, зэнэкъокъухэм ахэлажьэщтыгъ. Урысыем ителекъэ­тынэу «Пчэдыжь жъуагъом» щытхъуцIэр къыщыдихыгъ, альбомхэр къыдигъэкIыгъэх. Нью-Йорк щыкIогъэ Дунэе зэIукIэгъум текIоныгъэр къыщыдихыгъ. 1997-рэ илъэсым США-м, Германием, Францием, Венгрием, Украинэм, нэмыкIхэм Каролинэ къащиIогъэ орэдхэр цIыфхэм лъэшэу агу рихьыгъэх.

Илъэс 21-рэ ыныбжьэу Украинэм изаслуженнэ артисткэ хъу­гъэ. УкраинэмкIэ щытхъуцIэр зыфаусыгъэхэмкIэ анахьыкIэр Къуекъо Каролин ары.

2008-рэ илъэсым Евровидением щыкIогъэ зэнэкъокъум ятIо­нэрэ чIыпIэр къыщихьыгъ. Общественнэ пшъэрылъхэр егъэцакIэх. ШIушIэ IофшIагъэу иIэр макIэп, кIэлэцIыкIухэм IэпыIэгъу афэхъу. 2002-рэ илъэсым Украинэм иорэдыIо анахь дэгъоу къы­хахыгъ. Ишъхьэгъусэу Мурат Налчанджигол Тыркуем щыщ, пшъэ­шъэжъыеу 2011-рэ илъэ­сым къа­фэхъугъэм Софие фаусыгъ.

Концертхэр, зэIукIэгъухэр

БлэкIыгъэ илъэсхэм Къуекъо Каролинэ икон­цертитIу Мыекъуапэ тыщяплъыгъ. Зэлъа­шIэрэ артисткэм ипчы­хьэзэхахьэхэр гъэшIэгъонэу кIуагъэх. Адыгеим щыщхэм гущыIэ фабэхэр къафиIуагъ.

Артисткэм лъэхъаным диштэу зефапэ, мэкъэ IэтыгъэкIэ къыIорэ орэдхэм уядэIуныр гуапэ.

Иунэкъощхэр

— Тэ, Къуекъохэм, тятэжъитIу Украинэм зэрэщыпсэущтыгъэм тыщыгъуаз, — къытиIуагъ шIэныгъэлэжьэу, тхакIоу Къуекъо Асфар. — Къуекъо Каролинэ иIа­хьылхэм такIэупчIагъ, таIукIэн тимурад. Сталиныр хэгъэгум ипащэу зыщытыгъэ лъэхъаным Адыгеим ращыгъагъэхэм Къуе­къохэр ащыщых. Украинэм зэрэщыпсэущтыгъэхэр къытфаIуатэу къыхэкIыгъ.
Мэзаем и 16-м Ани Лорак иконцерт гъэшIэгъон хъущт. ЗэхэщакIохэм пчыхьэм сыхьатыр 7-м искусствэр зикIасэхэр рагъэблагъэх.