Къеблагъ, тыгъэгушIу, футболыр!

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэм 2017 — 2018-рэ илъэс ешIэгъур непэ аублэ. Премьер-купым, ятIонэрэ купэу «Къыблэм» ахэтхэм апэрэ зэIукIэгъухэр яIэщтых. Хэгъэгум и Кубок икъыдэхын фэбэнэщтхэр шэмбэтым зэдешIэщтых.

Мыекъопэ «Зэкъошныгъэр» Краснодар краим ипсэупIэу Прогрессым щыIукIэщт чIыпIэ командэу «Биологым». Хэгъэгум изэнэкъокъу хэхьэрэ ешIэгъур бэдзэогъум и 20-м Волгоград щыриIэщт. Купэу «Къыблэм» командэ 18 щызэнэкъокъущт.

Хэгъэгум икомандэ анахь лъэшхэр Премьер-купым хэтых, ахэр 16 мэхъух. «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Краснодар», «Локомотив», «Ахмат» зыфиIорэ командэхэр медальхэм афэбэнэщтхэу макъэ къагъэIу. Лъэшхэм анахь лъэшыжьхэр зэнэкъокъум къыщыхэщыщтых. Шъыпкъагъэ ахэлъэу зэдешIэнхэу, футбол дахэ къагъэлъагъозэ спортым пыщагъэхэр агъэгушIонхэу афэтэIо. 2018-рэ илъэсым дунаим футболымкIэ изэнэкъокъу Урысыем щыкIощт. Ар къыдэтлъытэзэ, ешIэгъу гъэшIэгъонхэм тяплъынэу зытэгъэхьазыры.