Къабзэу плъэгъурэм укIигъэгушIужьыщт

Адыгэ Республикэм и Правительствэ цифрэ эфир телевидением икъэтынхэм зэратехьащтхэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэу щыкIуагъэр Премьер-министрэу Александр Наролиным зэрищагъ.

Видеоконференцием хэлэжьагъэх къалэхэм, районхэм яадминистрациехэм япащэхэр, къоджэ псэупIэхэм яIэшъхьэтетхэр, нэмыкIхэу зэхэщэкIо купым хэтхэр.

Александр Наролиным изэфэхьысыжьхэм къащыхи­гъэщыгъ пэшIорыгъэшъэу рес­публикэм IофшIэн хэхыгъэхэр зэрэщагъэцэкIагъэхэр, цифрэ эфир телевидением мэлылъфэгъум и 15-м техьагъэхэм пэры­охъухэу яIэхэр хигъэунэфыкIыгъэх. Волонтерхэр, операторхэр игъо имыфэхэу къыхэкIы Iоф­шIэныбэ зэряIэм къыхэкIэу.
Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащып­сэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэ­лэхъо Аскэр цифрэ эфир телевидением икъэтынхэм зэратехьажьхэрэм ехьылIагъэу зэхахьэм къыщыгущыIагъ. Ащ анахьэу ынаIэ зытыридзагъэр волонтерхэр охътэ кIэкIым къы­кIоцI егъэджэгъэнхэ зэрэфаер ары. ЗэхэщэкIо купым хэтхэри Iофым нахь куоу фэгъэхьазырыгъэнхэ фаеу А. Шъхьэлахъом ылъытагъ. Цифрэ телевиде­нием техьанхэм фэшI агъэфедэщтхэ пкъыгъохэм якъэ­гъотын мэхьэнэ ин зэриIэр къы­хигъэщыгъ.

Видеоконференцием иамал­хэр зэхахьэм дэгъоу щагъэфедагъэх. Александр Наролиныр къалэхэм, районхэм яадминистрациехэм япащэхэм адэгущы­Iагъ, хэушъхьафыкIыгъэ упчIэхэр аритыгъэх. Приставкэхэр зищыкIагъэхэм зэращэфыщтхэм тегущыIагъэх. ТранспорткIэ IэпыIэгъу афэхъунхэм зэрэфэхьазырхэр районхэм, къалэхэм яадминистрациехэм япащэхэм къаIуагъ.

ЗэкIэ унагъохэм адэжь волонтерхэр, Iофым пыщагъэхэр кIощтых, цIыфхэм яупчIыщтых ящыкIагъэр зэрагъэшIэным фэшI.

Мыгъэ мэкъуогъум и 3-м цифрэ эфир телевидением епхыгъэ ящэнэрэ едзыгъор аухын фае. Ащ цIыфхэр зэ­рэфэхьазырхэм зэхахьэм щытегущыIагъэх. Iофхэр нахь псынкIэу лъыгъэкIотэгъэнхэм фэшI шъолъыр штаб респуб­ликэм щызэхащагъ. Респуб­ликэм иминистерствэхэм, нэмыкI къулыкъухэм ялIыкIохэр ащ хэлэжьэщтых.
Къэралыгъо телерадиокомпаниеу «Адыгеим» ипащэу В. Жа­кIэмыкъор кIэщакIо зыфэхъугъэ Iофтхьабзэу ны-тыхэр цифрэ эфир телевидением щыгъэгъо­зэ­гъэнхэмкIэ, зыныбжь хэкIотагъэхэм IэпыIэгъу ятыгъэнымкIэ техникэм фэщэгъэ ныбжьыкIэхэр Iофым чанэу хагъэлэжьэщтых.

ЫпкIэ лъамытэу канал 20-мэ цIыфхэр телевидениемкIэ еп­лъынхэ алъэкIыщт. ЗэгурыIоныгъэ ахэлъэу Iофыр лъагъэкIуа­тэмэ, уна­гъохэр цифрэ эфир телевидением зэрэтехьэхэрэм кIэгушIужьыщтых.

ЕмтIылъ Нурбый.
Сурэтыр зэхахьэм къыщытетхыгъ.