КультурэхэмкIэ зэхэгущыIэщтых

Щылэ мазэм, 2018-рэ илъэсым Дунэе проектхэу «Продвижение культур» ыкIи «Музыкальные инструменты Евразии» зыфаIохэрэм яшапхъэ къызэрэдалъытэу, айнхэм ыкIи Японием щыпсэурэ лъэпкъ лъачIэхэм язэгъэшIэнкIэ Гупчэм Iофыгъошхохэр зэхещэх.

Тхылъэу «Адыгэ шыкIэпщынэм и Атлас» зыфиIорэм иавторэу, адыгэхэм яижъырэ лъэпкъ искусствэкIэ ушэтэкIо-IэпэIасэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ сурэтышIэу, искусствэхэмкIэ Адыгэ республикэ кIэлэцIыкIу еджапIэу К. Хь. Лъэцэрыкъом ыцIэ зыхьырэм ифольклор къутамэ икIэлэегъаджэу ГъукIэ Замудинрэ филологие шIэныгъэхэмкIэ докторэу, профессорэу, АКъУ-м адыговедениемкIэ и Гупчэ ипащэу Унэрэкъо Раерэ къалэу Саппоро дэт Хоккайдскэ университетым рагъэблэгъагъэх. Ахэр Хоккайдскэ университетым ыкIи Японием икъэлэ шъхьаIэу Токио дэт университетым лекциехэм къащеджэщтых.

З. ГъукIэм илекциехэр адыгэ музыкэ лъэпкъ Iэмэ-псымэхэм, ижъырэ орэдкъэIуакIэм ыкIи пIоблэ шIыкIэм иискусствэ афэгъэхьыгъэщтых. Мыщ Замудин итхылъэу «Адыгэ шыкIэпщынэм и Атлас» зыфиIорэм илъэтегъэуцуи щыIэщт. Унэрэкъо Рае фигъэнэIосэщтых айнхэмрэ черкесхэмрэ (адыгэхэмрэ) якультурэхэм зэтехьэрэ фольклор нэшанэхэу ахэлъхэм ыкIи итхылъэу «Тыркуем щыпсэурэ адыгэхэм яфольклор» зыфиIорэм лъэтегъэуцо щыфашIыщт.

Адыгеим иушэтакIохэм мэфи 10-у Японием зыщыIэщтхэм къалэхэу Саппоро ыкIи Токио зафагъэнэIосэщт, айнхэм ямузееу «Поротокатан» зыфиIоу къалэу Сираой дэтым кIощтых, джащ фэдэу айнхэм ялъэпкъ музыкэ Iэмэ-псымэу тонкори зэрашIырэ шIыкIэм ыкIи айнхэм япIуаблэхэр — читарапэр зэраблэрэр зэрагъэлъэгъущтых.

Японием икъэлэ шъхьаIэу Токио дэт музей зэфэшъхьафхэр, сурэт къэгъэлъэгъуапIэхэр, зэлъашIэрэ япон театрэу Кабуки, къалэм изы общеобразовательнэ еджапIэ ыкIи Лъэпкъ тхылъеджапIэр къакIухьащтых, ГъукIэ Замудин итхылъэу «Адыгэ шыкIэпщынэм и Атлас» зыфиIорэр шIухьафтын афашIыщт.

(Тикорр.).