Культурэм ицIыф ин

Шыу Щэбанэ Шъалихьэ ыкъор къызыхъугъэр илъэс 95-рэ зэрэхъурэм ипэгъокI тхылъыжъые (буклет) «Рыцарь культуры» ыIоу АР-м итхылъ­еджапIэ нотнэ-музыкэ литературэмкIэ иотдел ща­гъэхьазырыгъэу къыдэкIыгъ. Ар зыпшъэ ифагъэр мы отделым ипащэу Гусэрыкъо Сусан.

— Адыгэ лъэпкъым икультурэ зэтезгъэуцуагъэхэу ыкIи хахъо яIофшIэгъэ мыпшъыжькIэ Шыу Щэбанэ фэдэхэу фэзышIыгъэхэр ренэу танэIу итых, — еIо Сусанэ. — Ахэр лэжьыгъэшхо IофшIагъэ зиIэх. Шыу Щэбанэ фэгъэхьыгъэу къэпIон хъумэ, ежь ыгукIэ адыгэ музыкэр, орэдыр, шэн-хабзэхэр лъэшэу икIасэхэу къэтэджыгъэу, кIалэзэ искусст­вэмкIэ зигъазэ шIоигъуагъэми, адыгэ лIыгъэ-хабзэми дихьыхыгъ — дзэкъулыкъушIагъ ищы­Iэныгъэ ызыныкъом, заоми хэлэжьагъ, инасып къыхьи, псаоу къыхэкIыжьыгъ, изэо гъэхъа­гъэхэм орденхэр, медальхэр къакIэкIуагъ. Зэо ужыми дзэм къыхэнэжьи, военнэ училищым имызакъоу, дзэ академиери Iоф ышIэзэ къыухи, егугъоу къэралыгъом къулыкъур фихьыгъ.

— Подполковникэу Шыу Щэбанэ 1961-рэ илъэсым Адыгэ хэкум къыгъэзэжьыгъ, СССР-м и УIэшыгъэ КIуачIэхэм къызахэкIыжьым, лъэпкъ искусствэмкIэ зигъэзагъ, гуеты­ныгъэшхо хэлъэу лъэпкъ му­зыкальнэ культурэм изэте­гъэ­уцожьын-зэтегъэпсыхьажьын дэлэжьагъ, ежь ышъхьэкIэ лъэпкъ творчествэм хэхъо ин фишIыгъ, — къеIуатэ Гусэрыкъо Сусанэ.

Мы тхылъыжъыем (зы тхьа­пэшIу инэу зэдэлъым) Шыу Щэбанэ ищыIэныгъэ ыкIи
итворческэ гъогу зэкIэупкIа­гъэу, лIым ышъхьэ къырыкIуа­гъэр, ныбжьыкIэу зэо машIом зэрэхэтыгъэр, адыгэ кIалэм, офицерым идунэееплъыкIэ зэрэпсыхьагъэр, хэгъэгум къулыкъур егугъоу зэрэфихьы­гъэр, мамырныгъэр IашэкIи, ­акъыл-гулъытэкIи зэригъэпыта­гъэр къыщыIотагъ.

Мамыр щыIакIэр зызэтеуцом, Щэбанэ икъулыкъу Iоф­шIэ­гъэ уахъти икъугъэу Адыге­им къэкIожьыгъ, щэIэфэ лъэпкъ культурэр зэрилэжьыгъэр, шIэ­ныгъэ IофшIагъэхэр зэриIэхэр, искусствоведениемкIэ кандидатэу зэрэхъугъэр, лъэпкъ му­зыкэ фольклорыр зэрэкIиу­гъоягъэр, тхылъэу къыдигъэ­кIыгъэхэр, IэнатIэу ыгъэцэкIа­гъэхэр, илъэпкъ паемэ зы­шъхьасыжьынэу зэрэщымыты­гъэр буклетым къыщыIуагъ.

Мыщ фэдэ хэутыгъэ Iэпы­Iэгъухэр еджакIохэм, студент­хэм, кIэлэегъаджэхэм лъэшэу зэрящыкIагъэр къыдалъытэзэ, лъэпкъ тхылъеджапIэм иот­делхэм Iоф ашIэ, хэутыгъэ литературэр агъэхьазыры.

Гусэрыкъо Сусанэ игущыIэ къызэрэхигъэщыгъэу, «сыди­гъокIи адыгэ культурэр къэзы­Iэтыгъэхэм, ащ зищыIэныгъэ фэзгъэшъошагъэхэм ягугъу тэ­шIы, тафэтхэ, ялъагъо лIэужхэр рыплъэжьын амал ятэты».

Дзэукъожь Нуриет.