Кукэнэ Мурат афэгушIуагъ

Бзылъфыгъэхэм я Дунэе мафэ тефэу Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо автоинспекцие икъулыкъушIэхэм автомобилыр зезыфэрэ бзылъфыгъэхэм апае хэбзэшIу хъугъэ Iофтхьабзэ зэхащагъ.

ГъогурыкIоным ишапхъэхэр амыукъонхэу, гъогум сакъыныгъэ къыщызхагъэфэнэу народнэ артистэу Кукэнэ Мурат бзылъфыгъэ­хэм зызэрафигъэзагъэр лъэшэу ягуапэ хъугъэ. Ягъогу ренэу щынэгъончъэнэу, псауныгъэ яIэнэу ар бзылъфыгъэхэм афэлъаIозэ, къэгъагъэхэр аритыгъэх.

ЗэлъашIэрэ артистым бзылъфыгъэхэм уасэ зэрафишIыгъэр щытхъукIэ фалъэгъугъ, ярэзэныгъэ гущыIэхэр раIуагъэх.

Лъащэкъо Зар.