«Краснодар-2-м» текIогъошIоп

 «Краснодар-2» Краснодар — «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — 3:1. Чъэпыогъум и 11-м Краснодар щызэдешIагъэх. «Зэкъошныгъэм» хэтэу къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэр: Осмоловский.

Пчъагъэр 1:0-у «Зэкъошныгъэм» ешIэгъур къыхьызэ, «Краснодар-2-м» гъогогъуи 3 тикъэлапчъэ Iэгуаор къыдидзагъ, 3:1-у текIоныгъэр къыдихыгъ.

ЗэIукIэгъухэр

Купэу «Къыблэм» я 13-рэ зэIукIэгъухэу щыкIуагъэхэр зэраухыгъэхэр.

«Чайка» — «Кубань-2» — 3:0, «Спартак» Н — «Анжи-2» — 3:0, «Ангушт» — «Афыпс» — 0:2, «Динамо» — «Черноморец» — 0:3, СКА — «Мэщыкъу» — 0:0, «Легион» — «Армавир» — 0:1, «Биолог» — «Академия» — 0:1.

ЧIыпIэхэр

 1. «Армавир» — 31
 2. «Афыпс» — 29
 3. «Краснодар-2» — 28
 4. «Черноморец» — 20
 5. «Чайка» — 20
 6. СКА — 19
 7. «Ангушт» — 18
 8. «Спартак» Н — 18
 9. «Биолог» — 17
 10. «Академия» — 16
 11. «Зэкъошныгъ» — 14
 12. «Легион» — 14
 13. «Анжи-2» — 14
 14. «Мэщыкъу» — 12
 15. «Спартак» Вл — 9
 16. «Динамо» — 5
 17. «Кубань-2» — 3.

Чъэпыогъум и 15-м «Зэкъошныгъэр» Новороссийскэ щыIукIэщт командэу «Черноморец».

ЕМТIЫЛЪ Нурбый