«Краснодар» кIэухым сакъырэп

Хэгъэгум футболымкIэ иап­шъэрэ куп хэт командэхэм яя 4-рэ зэIукIэгъухэр шышъхьэIум и 3 – 5-м яIагъэх.


КIэуххэр

«Урал» — «Ростов» — 2:2, «Крылья Советов» — «Локомотив» — 1:2, «Спартак» — «Динамо» — 0:0, «Зенит» — «Краснодар» — 1:1, «Тамбов» — «Арсенал» — 0:1, «Рубин» — ЦСКА – 0:1, «Шъачэ» — «Уфа» — 0:0, «Ахмат» — «Оренбург» — 2:1.
«Краснодар» апэрэ чIыпIэм щыIэн ылъэкIыщтыгъэ. Санкт-Петербург щыкIогъэ зэнэкъокъум гъунэгъу краим икомандэ текIоныгъэр къыщыдихынэу тыгугъэзэ, аужырэ такъикъым ухъумакIохэм хэукъоныгъэу ашIыгъэр А. Дзюбэ ыгъэфедагъ, хъагъэм Iэгуаор ридзагъ. Арэу щытми, «Зенит» иешIакIохэм шапхъэхэр а уахътэм зэраукъуагъэхэр, дысэу зэрешIагъэхэр судьяхэм зэрамыгъэунэфыгъэр гухэкI. «Краснодар» икъэлапчъэ аужырэ такъикъхэм Iэгуаор къыдадзэу бэрэ къызэ­рэхэкIырэм уигъэгумэкIынэу щыт.

ЧIыпIэхэр

1. «Зенит» — 10
2. ЦСКА – 9
3. «Ростов» — 8
4. «Краснодар» — 7
5. «Урал» — 7
6. «Арсенал» — 7
7. «Локомотив» — 7
8. «Рубин» — 7
9. «Ахмат» — 6
10. «Динамо» — 5
11. «Спартак» — 5
12. «Уфа» — 4
13. «Крылья Советов» — 3
14. «Тамбов» — 3
15. «Шъачэ» — 1
16. «Оренбург» — 0.

Я 5-рэ ешIэгъухэр

10.08
«Оренбург» — «Тамбов»
«Динамо» — «Зенит»
«Краснодар» — «Рубин».
11.08
«Арсенал» — «Уфа»
«Локомотив» — «Урал»
ЦСКА – «Шъачэ»
«Ахмат» — «Спартак»
12.08
«Ростов» — «Крылья Советов».

Европэм и Кубок къыдэхыгъэ­ным фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъур непэ Краснодар щыкIощт. «Краснодар» пэшIорыгъэшъ ешIэгъум Португалием икомандэу «Портум» енэкъокъущт. ЕшIэгъур сыхьатыр 19.10-м аублэщт.