Кощхьаблэхэр С.-Петербург щешIэщтых

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъоу 5х5-м кIэлэ­еджэкIо щагу командэхэр хэлажьэх.


Адыгэ республикэ стадионэу «Юностым» щызэIукIагъэхэр футбол цIыкIу щызэдешIагъэх. Кощхьэблэ районым икомандэ апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Мые­къопэ районым ятIонэрэ, Красногвардейскэ районым ящэнэрэ, Теуцожь районым яплIэнэрэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх.

Командэхэм яешIэкIо анахь дэгъухэр зэхэщакIохэм къахагъэ­щыгъэх. Красногвардейскэ районымкIэ ухъумакIоу Мыкъо Амир къыхахыгъ. Мыекъопэ районым щыщэу Кирилл Нидбайдиныр гупчэм анахь дэгъоу щешIагъ. Къэзарэ Инвер Кощхьэблэ районым къикIыгъ. Нарт шъаор ыпэкIэ дахэу щешIагъ, къэлап­чъэм Iэгуаор дидзэнымкIэ къахэщыгъ.

Адыгэ Республикэм физкультурэмкэ ыкIи спортымкIэ и Комитет, республикэм футболымкIэ и Федерацие зэхащэгъэ зэнэ­къокъум апэрэ чIыпIэр къыщыдэзыхыгъэ Кощхьэблэ районым икомандэ Урысыем икIэух зэIукIэгъухэу Санкт-Петербург щыкIощтхэм ахэлэжьэщт.


Зэнэкъокъум исудья шъхьаIэу Пэнэшъу Мыхьамодэ, футболымкIэ Федерацием ипащэу Николай Походенкэм къызэрэтаIуагъэу, кIэлэеджакIохэм япсауныгъэ агъэ­пытэнымкIэ, спортым нахьы­шIоу пыщагъэхэу щыIэныгъэм хэхьанхэмкIэ зэнэкъокъум мэхьэнэ ин раты. ПсэупIэхэм ащыкIохэрэ зэIукIэгъухэм спортым иветеранхэр, кIэлэегъаджэхэр тапэкIэ къарагъэблэгъэщтых, пIуныгъэм ехьылIагъэхэ зэхахьэ­хэр афызэхащэщтых.

Адыгэ Республикэм изэнэкъо­къу хагъэунэфыкIхэрэ чIыпIэхэр къыщыдэзыхыгъэхэ командэхэм, ешIэкIо дэгъухэу зыцIэ къыраIуа­гъэхэм кубокхэр, щытхъу тхылъхэр, Iэгуаохэр, спорт шъуашэхэр аратыжьыгъэх, нэпэеплъ сурэтхэр атырахыгъэх.

Кощхьэблэ районым икомандэ хэтхэу Кубокыр зыфагъэшъошагъэхэм тигуапэу ацIэхэр къетэIох: Мэкъулэ Алим, Быжь Дамир, Щыщэ Мэсхьуд, Голыкъо Ислъам, Алъэскыр Алан, Къэзар Инвер, Ахъмэт Сэлмэн. Тренерхэр Щэл­бай Артур, Беджэлды Тимур, ЛъэнкIэпIащэ Расул.

ШышъхьэIум и 15-м кIэух зэIукIэгъухэр Санкт-Петербург щырагъэжьэщтых.
Сурэтхэм арытхэр: Кощхьэблэ районым иешIакIохэр; Николай Походенкэм шIухьафтынхэр аретыжьых.