Километрэ 480-рэ къычъыгъ

Адыгеим щыщ спортсменэу Виталий Диденкэм сыхьат 72-м къыкIоцI километрэ 480-рэ къычъыгъ, Урысыем ирекорд тичIыпIэгъу ыгъэуцугъ.

Джэджэ районым иадминист­рацие ипащэ, спортым пыщагъэ­хэр Виталий Диденкэм фэгушIуа­гъэх. ЗыгъэпсэфыпIэ паркым нэ­бгырабэ къыщызэрэугъоигъ. Паркым къэкIуагъэхэм ашIогъэшIэ­гъоныгъ километрэ 480-рэ къызе­чъым спортсменым гуетыныгъэ­шхо къызхигъэфэн зэрилъэ­кIы­гъэр. Ар чъыягъэп, загъорэ тIэ­­кIу зигъэпсэфыщтыгъ, шхэщтыгъ.

Америкэм испортсменэу Дин Карнасис ирекорд километрэ 560-рэ мэхъу. Виталий Диденкэм къызэриIуагъэмкIэ, дунаим ирекорд ыгъэуцуным пылъыщт.

Къэчъэныр зыгъэпсэфыпIэ паркым В. Диденкэм зыщеухым, сымэджэщым кIуагъэ. Врачхэм спортсменым ипсауныгъэ изытет ауплъэкIу.

«Ор-орэу узэбэныжьзэ спортым упылъын фае», — къыIуагъ Виталий Диденкэм.

 ЕМТIЫЛЪ Нурбый.