КандидатуракIэм дырагъэштагъ

Урысые Федерацием и Генеральнэ прокурорэу Юрий Чайкэ Адыгэ Республикэм ипрокурор IэнатIэкIэ кандида­турэу къыгъэлъэгъуагъэм ихэплъэнкIэ комиссием изэхэсыгъо Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Пра­вительствэм и Унэ щызэхищагъ.

Комиссием изэхэсыгъо хэлэ­жьагъэх Урысые Федерацием и Генеральнэ прокурор игуадзэу Андрей Кикоть, юстициемкIэ я 2-рэ класс зиIэ къэралыгъо со­ветникэу, къалэу Севастополь ипрокурорэу Игорь Шевченкэр. Адыгэ Республикэм ипрокурор IэнатIэ IугъэхьэгъэнымкIэ И. Шев­ченкэр ары къагъэлъэгъуагъэр.

Адыгэ Республикэм джырэкIэ ипрокурорэу Марк Большедворскэр къалэу Севастополь ипроку­рор IэнатIэкIэ игъоу алъэгъугъ.

2001-рэ илъэсым къыщегъэ­жьагъэу Игорь Шевченкэр прокуратурэм икъулыкъухэм ахэт. Севастополь ирайон ипрокурор иIэпыIэгъу IэнатIэ къыщиубли, къалэм ипрокурор хъугъэ. 2014-рэ илъэсым къыщыублагъэу непэ нэс зыIутыгъэ IэнатIэм зэхэщэн Iофхэм афэкъулаеу зыкъыщи­гъэлъэгъуагъ, ведомствэ награ­дэхэр иIэх.

Урысые Федерацием и Генеральнэ прокурор игуадзэ комиссием хэтхэм закъыфигъэзагъ Игорь Шевченкэм икандидатурэ къыдырагъэштэнэу. Ащ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, непэрэ мафэм къыгъэуцурэ пшъэрылъхэм атегъэпсыхьагъэу Адыгэ Респуб­ликэм ипрокуратурэ иIофшIэн зэхэщагъэ хъунымкIэ IэпэIэсэныгъи къулайныгъи иI, Iофэу зыфэгъэзагъэри зэрищыкIагъэм тетэу ыгъэцэкIэщт.

— Республикэм икъэралыгъо хабзэ икъулыкъу пстэуми яIоф­шIэнкIэ мэхьанэшхо зиIэ хэбзэгъэуцугъэм къыдилъытэхэрэр щыIэныгъэм пхырыщыгъэнхэм Игорь Сергей ыкъом ыкIуачIэ зэрэрихьылIэщтым сицыхьэ телъ. Республикэм зыпкъитыныгъэ илъынымкIэ, социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ тапэкIи ышIынымкIэ тэ зэдэлэжьэныгъэм ты­фэхьазыр, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Шъхьэихыгъэ мэкъэтыным икIэ­уххэм къызэрагъэлъэгъуа­гъэмкIэ, комиссием хэтхэм зэ­кIэ­ми кандидатурэу къахалъхьагъэм дырагъэштагъ. Адыгэ Рес­публикэм и ЛIышъхьэ иунэшъо гъэнэфагъэкIэ зэхэсыгъом икIэ­уххэр аухэсыгъэх, Урысые Федерацием и Генеральнэ прокурор ыцIэкIэ ахэр агъэхьыщтых. Урысые Федерацием и Президент и УказкIэ кIэух унашъор етIанэ ыштэщт, къытыгъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.