ИщыIэныгъэ исурэт

Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъэ къэгъэлъэгъоныр сурэтышIэу Сергей Филатовым иIофшIагъэхэм афэгъэхьыгъ.

КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм искусствэхэмкIэ я Къэралыгъо музееу Мыекъуапэ дэтым щыкIогъэ зэхахьэм нэбгырабэ хэлэжьагъ. Музеим ипащэу Кушъу Нэфсэт ипэублэ гущыIэ къыщыхигъэщыгъ живописым, скульптурэм яхьылIэгъэ къэгъэлъэгъо­ныр гъэшIэгъонэу зэрэгъэпсы­гъэр.

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ зэхахьэм къыщиIуагъ сурэтышIэу Сергей Филатовым щыIэныгъэм илъэныкъо зэфэшъхьафхэр сурэт­хэмкIэ къызэриIуатэхэрэр, искусствэр зэригъэбаирэр.

Республикэм исурэтышIхэм я Союз итхьаматэу Елена Абакумовар, Урысыем инароднэ сурэтышIэу, тхакIоу Къат Теуцожь, фэшъхьафхэм яеплъыкIэхэр щыIэныгъэм къыпкъырэкIых.

ЗэлъашIэрэ сурэтышIэу, архитекторэу Бырсыр Абдулахь къызэриIуагъэмкIэ, Сергей Филатовым философие гупшысэр хэ­лъэу Iофыгъохэр къегъэлъагъох. ГъэцэкIэгъэн фаехэм ынаIэ атыре­дзэ, ащ дакIоу хэкIыпIэу щыIэхэм гукIэ уафещэ.

Сергей Филатовыр бзэ зэфэшъхьафхэмкIэ мэгущыIэ, адыгабзэм хэшIыкI фыриI. Зэхахьэм зэфэхьысыжьхэр фишIыхэзэ, иIофшIагъэ осэ ин къызэрэфашIыгъэм фэшI «тхьашъуегъэпсэу» зэкIэми къариIожьыгъ.

Шахматхэр джэгукIэ къодыехэп

СурэтышIым гущыIэгъу тызыфэхъум, шахматхэр зэрэ­шIогъэшIэгъонхэр къытфиIотагъ.

— Шахмат дэгъоу сешIэрэп, ар занкIэу къыхэсэгъэщы, — къы­тиIуагъ С. Филатовым.

— СшIогъэшIэгъоным сыдехьыхы. Шахматым урегъэгупшысэ, кощыкIэхэм къахэбгъэщын плъэкIыщтыр макIэп.

«Шъолъырыр-64-рэ» зыфиIорэ къэгъэлъэгъонэу Мыекъуапэ къы­щызэIуахыгъэм шахмат ешIапIэр нэгум къыкIегъэуцо. Пхъэм хэшIыкIыгъэ сурэтхэмкIэ укощын зэрэфаер къегъэлъагъо. Шым ышъхьэ нахь къахегъэщы. Шыр къыпэIут кIэнхэм ялъэ. АщкIэ сурэтышIым къыIуатэ шIоигъу цIыфым щыIэныгъэм хэкIыпIэу къыщигъотырэр.

ШахматхэмкIэ зыгорэхэм адэ­хьащхырэп, акIэнакIэрэп, ыубы­хэрэп. ЦIыфыр псэуным фэшI гупшысэн, акъылыр щыIэныгъэм щыпхырищын зэрэфаер ешIэгъум къыщиIотэным пылъ.

— Къэгъэлъэгъоным «Шъолъы­рыр-64-рэ» зыкIыфэсыусыгъэр шъэфэп, — тизэдэгущыIэгъу лъе­гъэкIуатэ Сергей Филатовым. — Сыныбжь илъэс 64-рэ хъугъэ. Шахмат семышIэщтми щыIэны­гъэм куоу сыхэплъэным пае спортыр сэгъэфедэ.

Сахалин хэкум С. Филатовыр къыщыхъугъ. Ыныбжь илъэс нахь мыхъугъэу яунагъо Адыгеим къэ­кIожьыгъ. 1982-рэ илъэсым художественнэ училищыр Ростов- на-Дону къыщиухыгъ. Адыгэ къэ­ралыгъо университетым искусствэхэмкIэ и Институт ишIэныгъэхэм ащыхигъэхъуагъ. 1997-рэ илъэсым къыщыублагъэу Урысыем исурэтышIхэм я Союз хэт. Сурэтэу ышIыгъэхэр Урысыем ишъолъырхэм къащагъэлъагъох, Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ музей чIэлъых.

Къэгъэлъэгъоным тащыIукIагъ сурэтышIхэу Эдуард Овчаренкэм, СтIашъу Юрэ, студентхэм. Сурэт­хэр ашIогъэшIэгъоных. Бзыур зэрэбыбырэм, музыкэм уедэIузэ узэрэгупшысэрэм, фэшъхьафхэм уяплъызэ, цIыфым ищыIакIэ, тыкъэзыуцухьэрэ дунаим изытет уахътэм къыщыгущыIэхэу олъытэ.

Къэгъэлъэгъоныр шышъхьэIум и 23-м нэс музеим щыкIощт.

Сурэтхэр зэхахьэм къыщытетхыгъэх.