ИшIушIагъэкIэ къытхэт

Хэгъэгум икосмонавтхэм ямэфэкI мафэ непэ хэтэгъэунэфыкIы.

1961-рэ илъэсым дунаимкIэ апэрэу Юрий Гагариныр космосым быбыгъэ, огум щыпхырищыгъэ гъогум зиушъомбгъугъ. Адыгеим щыщэу космосым быбыгъэр Анатолий Березовоир ары. Инэм ар къыщыхъугъ, щапIугъ. Адыгэ автоном хэкур илъэс 60 зыхъурэ уахътэм тефэу 1982-рэ илъэсым космосым зэрэщыIагъэм Анатолий Березовоир рыгушхощтыгъ. Ныбджэгъу шъыпкъэу иIагъэхэм ащыщ Трахъо Энвер. Пшызэ икосмонавтхэм я Союз ар ипэщагъ.

— Синыбджэгъоу Трахъо Энвер Щынджые щыщ. Тызэгъусэу къуаджэм тызыкIокIэ, агу ихыгъэу, къытфэнэгушIохэу чылэм дэсхэр къызэрэтпэгъокIыхэрэр лъэшэу сигуапэ, — къытиIогъагъ А. Березовоим. — Космонавтхэм яшIуагъэкIэ тыкъэзыуцухьэрэ дунаим изытет нахьышIоу цIыфхэм ашIэ хъугъэ.

ШIэныгъэлэжьхэр, дзэм икъулыкъушIэхэр космосым мэбыбых, хэгъэгум икъэухъумэн фэгъэхьыгъэ Iофхэр зэдагъэцакIэх. Космосым имэхьанэ изыкъегъэIэтын тапэкIи тыпылъыщт.

Адыгэ Республикэм имэфэкIхэм А. Березовоир чанэу ахэлажьэщтыгъ, мурадэу иIагъэр гъунэнчъэу щытыгъ.

Космонавт цIэрыIом ыгу къытемыожьырэми, ишIушIагъэкIэ къытхэт, тэгъэлъапIэ.