ИцIыфхэм арэгушхо

Муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Красногвардейскэ районыр» загъэпсыгъэр илъэс 95-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэхэр селоу Красногвардейскэм щыкIуагъэх.

Шэмбэт пчэдыжьым щегъэ­жьагъэу пчыхьэм нэс псэупIэм игупчэ цIыфыбэ щызэблэкIыгъ, ахэр зэрэгъэчэфыгъэх, къэшъуа­гъэх, орэдхэр къаIуагъэх.

Районым щыпсэухэрэм ыкIи хьакIэхэм къафэгушIонэу мыщ къеблэгъагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. МэфэкI Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгеим и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, республикэм и Къэралыгъо упчIэжьэгъоу ТхьакIущынэ Ас­лъан, район администрацием ипащэу Осмэн Альберт, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, де­пу­татхэр, федеральнэ ыкIи республикэ хэбзэ къулыкъухэм, тигъунэгъу Краснодар краим ямуниципалитетхэм ялIыкIохэр, районым щыпсэухэрэр.

Къоджэ псэупIэ пэпчъ къыгъэхьазырыгъэ лъэпкъ щагу зэIухыгъэхэм цIыфхэм гъэшIэгъоныбэ ащалъэгъугъ. Адыгэ шхыныгъохэм къащегъэжьагъэу лъэпкъ Iэмэ-псымэхэм анэсэу мыщ къащагъэлъэгъуагъэх.

Непэрэ уахътэм диштэрэ къэлэ щыIакIэр гъэпсыгъэным ипрограммэ игъэцэкIэн къыды­хэлъытагъэу агъэцэкIэжьыгъэ паркым республикэм ипащэ екIолIагъ. Мыщ фонтан дэхэ дэдэ ыкIи кIэлэцIыкIу площадкэ зэтегъэпсыхьагъэ къиуцуагъэх. Джащ фэдэу парк дэхьэгъум дэжь районым щыпсэухэрэм шъхьэкIэфэныгъэшхо зыфашIырэ цIыф пэрытхэм ясурэтхэр зытет Щытхъум ипхъэмбгъу къыщызэIуахыгъ.

Район гупчэр зэрифэшъуашэу зэрэзэтырагъэпсыхьагъэм Адыгеим и ЛIышъхьэ осэшIу фи­шIыгъ, а IофшIэныр тапэкIи зэрэлъагъэкIотэщтыр, муниципалитетым щыпсэухэрэм щыIэ­кIэ-псэукIэ дэгъу яIэным зэрэпылъыщтхэр хигъэунэфыкIыгъ. Красногвардейскэ районым ибаиныгъэ шъхьаIэу ыкIи ана­хьэу зэрыгушхоу зигугъу къы­шIыгъэр зэгурыIоныгъэ, зыкIыныгъэ азыфагу илъэу мыщ щызэдэпсэурэ цIыфхэр арых.

Адыгеим и ЛIышъхьэ псэупIэм игупчэ щыкIогъэ мэфэкI зэхахьэм къыщыгущыIэзэ, къыз­щыхъугъэ ыкIи зыщапIугъэ ирайон гупсэ щыпсэухэрэм игуапэу къафэгушIуагъ. Респуб­ликэм хэхъоныгъэ ышIыным ыкIи шъолъырым социальнэ-эко­номикэ зыпкъитыныгъэ илъыным муниципалитетым иIахьышIу зэрахэлъыр хигъэунэфыкIыгъ.

— Красногвардейскэ районым амалэу IэкIэлъхэм ахэгъэ­хъогъэным, мэкъу-мэщым, про­мышленностым инвестициеу ахатлъхьэрэр нахьыбэ хъуным непэ тынаIэ атет, ащкIэ Iофы­шхо тэгъэцакIэ. Непэрэ мафэм ехъулIэу мы лъэныкъохэмкIэ гъэхъэгъэшIухэр щыIэх, ащ дакIоу районым иэкономикэ гъэпытэгъэ­ным, социальнэ Iофы­гъохэр зэшIохыгъэнхэм ти­шъыпкъэу тапылъ. Ахэм ахэхьэх кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм, еджапIэхэм, культурэм иучреждениехэм, гъогухэм яшIын ыкIи ягъэцэкIэжьын, зашъохэрэ псыр ыкIи гъэстыныпхъэ шхъуантIэр псэупIэхэм ящэлIэгъэнхэр. Джащ фэд, сабыибэ зэрыс унагъохэм атефэрэ чIыгу Iахьхэм инженернэ инфраструктурэр ащыгъэпсыгъэным иIофыгъуи тинэп­лъэгъу идгъэкIырэп. Фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ящагухэр ыкIи общественнэ чIыпIэхэр зэтетэгъэпсыхьэх. ТшIэрэр зэкIэ зыфэгъэхьыгъэр тицIыфхэр ары — ахэм псэукIэ амалэу яIэхэр нахьышIу хъун­хэр, агу къыдэт­щэеныр ары, — къыIуагъ Къум­пIыл Мурат зэхахьэм къекIолIагъэхэм за­къыфигъазэзэ.

Республикэм ипащэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, къэралыгъо программэхэм амалэу къаты­хэрэр къызфэгъэфедэгъэнхэмкIэ муниципалитетым федеральнэ ыкIи шъолъыр хэбзэ къулыкъу­хэм зэпхыныгъэу адыриIэр джыри нахь ыгъэпытэн, IофшIэныр ыгъэлъэшын фае.

Зэрыгушхон ылъэкIыщт цIыфыбэ Красногвардейскэ районым иI, ахэр мэкъумэщ хъыз­мэтым, гъэсэныгъэм, псауныгъэр къэухъумэгъэным, культурэм, нэмыкI лъэныкъохэм ащэлажьэх. Муниципалитетым ыкIи республикэм яхэхъоныгъэ­хэм зиIахьышIу хэлъ ветеранхэм, нахьыжъхэм зэрафэразэр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэ­щыгъ.

Ащ фэдэ гъэхъэгъэшхо зиIэ цIыфхэм ащыщхэм нэужым республикэм ипащэ афэгу­шIуагъ, яIофшIэнкIэ къалэжьыгъэхэр аритыжьыгъэх.

Илъэс пчъагъэ хъугъэу районым, республикэм чанэу фэлэ­жьэрэ Красногвардейскэ районым игурыт еджапIэу N 11-м икIэлэегъаджэу Хьаджымэ Натусе шъолъырым итын анахь лъапIэу медалэу «Адыгеим и Щытхъузехь» зыфиIорэр фагъэ­шъошагъ. Мэкъумэщ къыдэгъэ­кIыным изаслуженнэ IофышIэ хъугъэ «Колхоз Ленина» зыфиIорэм имеханизаторэу Владимир Малиныр, Красногвардейскэм дэт культурэм и Унэ ихормейстерэу Наталья Машлыкинам «Адыгеим культурэмкIэ изаслуженнэ IофышI» зыфиIорэ щытхъуцIэр фагъэшъошагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэ ирэзэныгъэ тхылъхэр аратыжьыгъэх район администрацием мэкъу-мэщымкIэ игъэIорышIапIэ ибухгалтер шъхьаIэу Галина Голдобинам, къуаджэу Джамбэчые дэт фельдшер-мамыку IэзапIэм иIофышIэу Джэлэукъо ФатIимэт, псэупIэу Большесидоровскэм культурэмкIэ и Унэ ихудожественнэ пащэу Валентина Красовскаям, псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтшIапIэу «Красногвардейское» зыфиIорэм иинженер шъхьаIэу Владимир Мороз.

Владимир Нарожнэм гущыIэр зештэм, АР-м и Парламент идепутатхэм ацIэкIэ районым щыпсэухэрэм къафэгушIуагъ ыкIи гущыIэ дэхабэ къапигъо­хыгъ. Ныбджэгъуныгъэм, зыкIыныгъэм, зэгурыIоныгъэм ямэфэкIэу непэрэ зэхахьэр ылъытагъ ыкIи АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ирэзэныгъэ тхылъхэр нэбгырэ заулэмэ аритыжьыгъ.

МэфэкI Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх ыкIи цIыфхэр агъэгушIуагъэх орэдыIо цIэрыIохэу Дзыбэ Мыхьамэт, Тхьагъэлыдж Мурат, творческэ купхэм, нэмыкIхэми. Ахэм къатыгъэ концертым зэхахьэр къыгъэ­баигъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.

Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх.