Итхылъ ратыжьыгъ

Адыгэ Республикэм хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие я 50-рэ зэхэсыгъо тыгъуасэ иIагъ. Адыгэ Рес­публикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм МыекъуапэкIэ зы мандат зиIэ хэдзыпIэ коеу N 9-м идепутатэу хадзыгъэ Светлана Романовар регистрацие шIыгъэ­ным иIофыгъо зэхэсыгъор фэгъэхьыгъагъ.

Зэфэхьысыжьхэр къышIыхэзэ, АР-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие и Тхьаматэу Сэмэгу Нурбый къызэриIуагъэмкIэ, Iоныгъом и 9-м хэдзынхэу щыIагъэхэм Адыгеир чанэу ахэлэжьагъ. Хэукъоныгъи, зэмызэгъыныгъи къахэмыкIхэу кампаниер респуб­ликэм щыкIуагъ. Хэдзынхэм ялъэхъан республикэм и Гупчэ комиссие иIофшIэн зэрэзэхищагъэм осэшIу къыфишIыгъ. АщкIэ гражданскэ пшъэдэкIыжь къызыхэзгъэфагъэхэм ыкIи хэдзынхэм чанэу ахэлэжьагъэхэм зэрафэразэр къыIуагъ.

МыекъуапэкIэ зы мандат зиIэ хэдзыпIэ коеу N 9-м АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутат ихэ­дзын тедзэу зэхащагъэм ащытекIуагъэр партиеу «Единэ Россием» къыгъэлъэгъогъэ Светлана Романовар ары. Ащ Н. Сэмэгур фэгушIуагъ ыкIи депутат зэрэхъугъэр къэзыушыхьатырэ тхылъыр ритыжьыгъ.

КIАРЭ Фатим.