Исурэтхэм гум илъыр къаIуатэ

Кавказ биосфернэ заповедникым имузееу псэупIэу Гъозэрыплъэ щыIэм зэлъашIэрэ искусствоведэу ЛэупэкIэ Нурбый исурэтхэр къыщагъэлъагъоу зырагъэжьагъэр икIыгъэ мазэр ары. Къэгъэлъэгъонхэм гъэтхапэм ыкIэм нэс цIыфхэр яплъынхэ алъэкIыщт.

Нурбый сурэтшIыныр зэрикIасэм имызакъоу искусствовед, археолог, Адыгеим иобщественнэ щыIакIэ чанэу хэлэжьэрэ, зэлъашIэрэ цIыф. Илъэс 40-м ехъугъэу Мыекъуапэ зыщыпсэурэм цIыфхэм шъхьэкIэфагъэ къыфашIыгъ, тичIыопс, тимэзхэр, къушъхьэхэр шIу ылъэгъугъэх.

Къушъхьэтхыхэм зэрымыкIогъэ лъагъо къахэнэгъэн фаеп. ЫнитIукIэ ылъэгъугъэр ыIитIукIэ сурэт ешIыжьы. ЧIыопсым зэрэфэщагъэм ишыхьат пейзаж зэфэшъхьафхэу ышIыгъэхэр.

Тыкъэзыуцухьэрэ дунаим идэхагъэ живописымкIэ, графикэмкIэ IэпэIэсэныгъэ хэлъэу къыгъэлъэгъуагъ. Джащ фэдэу иIофшIагъэхэм портретхэр, жанрэ зэфэшъхьафхэм адиштэрэ композициехэр ахэтых.

А зэпстэур къыдалъыти, Н. ЛэупакIэм итворчествэ фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъонхэр музеим щызэхащагъэх. Ащ кIэщакIо фэхъугъэх Урысыем и Географическэ обществэ икъутамэу Адыгеим щыIэр, Кавказ биосфернэ заповедникыр ыкIи АдыгеимкIэ сурэтышIхэм я Союз.

Ащ иIэшIагъэхэм яплъыхэрэм сурэтышIым нартхэм ыкIи мифхэм зызэрафигъазэрэр халъэгъощт. «Легенда о Лагонаке», «Дорога», нэмыкI сурэтхэри гъэшIэгъоных. Джащ фэдэу этнографиемрэ археологиемрэ япхыгъэ гупшысэхэр зыхэлъ сурэтхэри къэгъэлъэгъонхэм ащыплъэгъущтых. Ахэм ащыщых «Шапсугия. Возвращение», «Псебайские церкви», «Зимний вечер» зыфиIохэрэр, нэмыкIхэри.

Нурбый Урысыем исурэтышIхэм я Союз хэт, Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышI, Урысые Географическэ обществэм икъутамэу Адыгеим щыIэм исекретарь. Нурбый исурэтхэм нэIуасэ зафашIынэу зэхэщакIохэм цIыфхэр музеим рагъэблагъэх.

(Тикорр.).