ИпсынэкIэчъ гум икъэбзагъ

Урысыем исурэтышIхэм я Союз хэтэу Абрэдж Гощэфыжь иIофшIагъэхэм якъэгъэлъэгъон фэгъэхьы­гъэ зэхахьэу тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъэм нэбгырабэ хэлэжьагъ.

Адыгэ Республикэм исурэтышIхэм я Союз итхьаматэу Хъуажъ Рэмэзан зэIукIэгъур пэублэ гущыIэкIэ къызэIуихыгъ.

— Лъэпкъым итарихъ, шэн-­хабзэхэр дэгъоу зэришIэхэрэм ишIуагъэкIэ иIэпэIэсэныгъэ Аб­рэдж Гощэфыжь зэрэхигъахъорэм къытегущыIагъэх Адыгэ
Республикэм искусствэхэмкIэ икIэ­лэцIыкIу еджапIэ ипащэу Ан-дзэ­рэкъо Марзыет, сурэтышIхэу Борис Воронкиныр, Бырсыр Абдулахь, нэмыкIхэри.

ЗэлъашIэрэ сурэтышIэу, искусствоведэу ЛэупэкIэ Нурбый изэ­гъэпшэнхэр гъэшIэгъонэу ыгъэ­псыгъэх. Ащ зэрилъытэрэмкIэ, бгъэфедэн плъэкIырэ искусствэм Г. Абрэджыр цIэрыIо щы­хъугъ. ЩыIэны­гъэм къыхихырэр къэкIощт уахътэм репхы. Бырсыр Абдулахь анахьэу ынаIэ зытыри­дза­гъэр лъэхъаным къыпкъырыкIызэ Г.Абрэджыр ис­кусствэм куоу хэплъэн, уигъэгъо­зэн зэри­лъэкIырэр ары.

— Абрэдж Гощэфыжь Iоф дэ­пшIэныр зэрэIэ­шIэ­хыр сурэтышI­хэм, кIэлэегъа­джэ­хэм къыхагъэщыгъ. «Бзы­лъфы­гъэ Iуш, гукIэгъу хэлъ» къа­­Iуагъ.

Адыгэ Респуб­ликэм культурэм­­кIэ и Минис­тер­ст­вэ, рес­пуб­ликэм исурэт къэ­гъэлъэ­гъуапIэ, Адыгеим исурэтышIхэм я Союз зэгъу­сэхэу Аб­рэдж Гощэфыжь ехьы­лIа­гъэу къыдагъэкIыгъэ тхы­лъым иапэрэ нэкIубгъохэм му­зеим иIо­­фышIэу ХъокIо Ларисэ къащи­тхырэм къэгъэлъэгъоным еплъыкIэу фыриIэр къыщеIуатэ.

Бгъэфедэн плъэкIырэ искусствэм Г. Абрэджым иIэпэIэсэныгъэ къыщызэIуихыгъ. Пшъашъэмрэ гъэтхэ къэгъагъымрэ язэ­пхы­ныгъэхэр гум къегущыIыкIых. Шы­кIэпщынэр зыгъэжъынчырэ хъулъфыгъэм исурэт гобеленым къыщегъэлъагъо.

ЩыIэныгъэр зэрэлъыкIуатэрэм ехьылIэгъэ сурэтхэр зы гупшысэм къыщежьэх. КIалэмрэ пшъа­шъэмрэ зэIукIагъэх, пшъашъэр шым къытыригъэтIысхьагъэу кIа­лэм къещэ, сабый къафэхъугъ, джэныкъо машIом ифэбагъэ гуа­щэр егъэгушхо, кушъэр ыгъэхъые­зэ орэдыр сабыим къыфеIо, хъу­лъфыгъэр кIэлэцIыкIум дэ­гущыIэ…

Линогравюрэ шIыкIэр ыгъэфедэзэ сурэтышIым ащ фэдэ гупшысэхэр зыхэлъ IофшIа­гъэхэр къегъэлъагъох.

Абрэдж Гощэфыжь Афыпсыпэ къыщыхъугъ, ичIыпIэгъухэм ацIэ­кIэ журналистэу Тыркоо Руслъан зэхахьэм къыщыгущыIагъ, шIоу щыIэр къыдэхъунэу сурэтышI цIэ­рыIом фиIуагъ.

Зэхахьэм къэкIуагъэхэм Аб­рэдж Гощэфыжь «тхьашъуегъэ­псэу» къариIожьыгъ.

ЗэлъашIэрэ сурэтышI-моделье­рэу СтIашъу Юрэ, сурэтышI цIэ­рыIохэу Къуанэ Аслъан, Гъогу­нэкъо Мухьарбый, нэмыкIхэм къызэрэтаIуагъэу, Абрэдж Го­щэфыжь искусствэм лъагъоу щыпхырищыгъэмкIэ иIофшIэгъу-хэм къахэщы, ишIушIагъэ псы­нэкIэчъ къаргъом фэдгъадэзэ гур зэIухыгъэу сурэтхэм тяплъы.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.