Институтым имэфэкIыгъ

КIэлэегъаджэхэм яшIэныгъэхэм зыщахагъэхъорэ Адыгэ республикэ институтыр илъэс 80 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ шэ­кIогъум и 2-м Адыгэ республикэ кIэлэегъэджэ колледжым щыкIуагъ.

МэфэкIыр пэублэ гущыIэкIэ къызэIуихыгъ АР-м гъэсэны­гъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзаур ыкIи юбилеимкIэ институтым иIофышIэхэм къафэгушIуагъ. Адыгеим гъэсэныгъэм иIоф ылъэ щытеуцонымкIэ институтым Iофэу ышIагъэм, ащ мэхьанэу иIэм, джыри коллективым ышIэрэм осэшхо зэриIэр министрэм къыхигъэщыгъ. Институтым иIофышIэхэм ащыщхэм АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэм­рэкIэ и Министерствэ ищытхъу тхылъхэр къаритыжьыгъэх. Ахэр институтым ипащэу Тхьагъу Фатим, ащ игуадзэу Джамилия Хариевар ыкIи кIэлэегъэджэ шъхьаIэу Ульяна Максименкэр арых.

Ащ ыуж институтым идиректор иIофшIэгъухэм игуапэу къафэгушIуагъ. Илъэс 80-м организацием гъогоу къыкIу­гъэм кIэкIэу къытегущыIагъ, непэ пшъэры­лъэу яIэхэм ягугъу къы­шIыгъ.

ЗэIукIэм тиреспубликэ имызакъоу, нэмыкI чIыпIэхэм къарыкIыгъэхэ хьакIэхэри хэлэжьагъэх. Ахэм ащыщхэу хэхъоныгъэ зышIырэ гъэсэныгъэм и Краевой институт ипроректорэу Татьяна Навазовар ыкIи шIэныгъэхэм яхэгъэхъон пылъ Къалмыкъ республикэ институтым ипащэу Лилия Мунчиновар къызэIукIагъэхэм къафэгушIуагъэх.

ЕтIанэ республикэм икъа­лэхэм ыкIи ирайонхэм гъэсэныгъэмкIэ ягъэIорышIапIэхэм япащэхэм ацIэкIэ къэгущыIагъ гъэсэныгъэмкIэ Тэхъутэмыкъое район администрацием игъэIорышIапIэ ипащэу Къэрэтэбэнэ Махьмудэ, Адыгэ къэралыгъо университетым ипроректорэу КIэрмыт Казбек, институтэу зиюбилей хэзыгъэунэфыкIырэм идиректорыгъэу Едыдж Аминэт, Адыгэ республикэ гимназием ипащэу КIыкI Нуриет, Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым Iахьтедзэ гъэсэ­ныгъэмкIэ и Гупчэ ипащэу Ру­бен Тараян ыкIи нэмыкI­хэр.

ЗэIукIэм хэлажьэхэрэр республикэм итворческэ купхэм концертэу къатыгъэм ягуапэу еплъыгъэх.

Сихъу Гощнагъу.
Сурэтыр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъ.