Инспектор ныбжьыкIэхэр Казань кIощтых

Урысые зэнэкъокъоу «Безопасное колесо-2019» зыфиIорэм иреспубликэ едзыгъо джырэблагъэ Мыекъуапэ щыкIуагъ. ГъогурыкIоным иинспектор ныбжьыкIэхэр (ЮИД) автогородокым щызэрэугъоигъэх ыкIи шапхъэхэр гъэцэкIэгъэнхэмкIэ шIэныгъэу аIэкIэлъыр къагъэлъэгъуагъ.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм гъэсэныгъэмкIэ, шIэныгъэмкIэ, ныбжьыкIэ IофхэмкIэ, спортымкIэ, къэбарлъыгъэIэс амалхэмкIэ ыкIи общественнэ организациехэм Iоф адэшIэгъэнымкIэ и Комитет итхьаматэу Шэуджэн Тембот депутатхэм ацIэкIэ ныбжьыкIэхэм шIуфэс къарихыгъ, ацIэ щытхъу хэлъэу аIэтынэу, гъэхъагъэхэр ашIынхэу къафэлъэIуагъ.

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ Къэралыгъо автоинспекцием и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм ипащэу Александр Курпас Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэм закъыфигъэзагъ:

— ТекIоныгъэ шъхьаIэу къыдэшъухыщтыр – шIэныгъэу ыкIи IэпэIэсэныгъэу непэ мы зэнэкъокъум щыжъугъотыщтхэр гъогурыкIоным щынэгъончъэу шъухэлэжьэным иамалышIу, — къыIуагъ инспектор шъхьаIэм, — Анахь командэ лъэшэу текIоныгъэр къыдэзыхыщтым Урысые зэнэкъокъоу Татарстан щыкIощтым Адыгеир къыщигъэлъэгъощт.

Джащ фэдэу ныбжьыкIэхэм гъэхъэгъэшIухэр ашIынымкIэ къафэлъэIуагъэх Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ кIэлэцIыкIухэмрэ ныбжьыкIэхэмрэ япIункIэ къэралыгъо политикэр пхырыщыгъэнымкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Нэгэрыкъо Алый ыкIи кIэлэцIыкIухэм яфитыныгъэ­хэмкIэ Уполномоченнэу республикэм щыIэ Александр Ивашиныр.

ХэгъэунэфыкIыгъэн фае, гъогурыкIоным хэлажьэхэрэ ныбжьыкIэхэр хабзэр амыукъоу пIугъэнхэмкIэ ащ фэдэ Iоф­тхьабзэхэм яшIуагъэ къызэрэкIощтыр, ащ дакIоу кIэлэцIыкIу гъогу-транспорт фыкъоныгъэхэр нахь макIэ зэрэхъущт- хэр.

ТекIоныгъэр къыдахыным зэкIэ командэхэр фэбэнагъэх. Ухьазырыныгъэ дэгъоу яIэри къахэщыгъ. Ау анахь зэкъот­хэу ыкIи ухьазырыныгъэ дэгъу зиIэу къахэщыгъэр Мыекъуапэ игимназиеу N 5-м икоманд. ЯтIонэрэ чIыпIэр къыдихыгъ Мыекъопэ районым ит гурыт еджапIэу N 20-м, ящэнэрэ хъугъэ Тэхъу­тэмыкъое районым ит еджапIэу N 1-м икомандэ.

Хэлэжьэгъэ пстэуми нэпэеплъ шIу­хьафтынхэр аратыгъэх. КIэух дэгъу къэ­зыгъэлъэгъуагъэхэм шIухьафтын лъапIэхэмрэ дипломхэмрэ афагъэшъошагъэх.

Урысые зэнэкъокъоу «Безопасное колесо-2019» зыфиIорэм ифинал Татарстан икъалэу Казань мэкъуогъум щыкIощт. Ащ Адыгеир къыщигъэлъэ­гъощт Мыекъопэ гимназиеу N 5-м иинспектор ныбжьыкIэхэм яотряд (ЮИД).

Iэшъынэ Сусан.