Инвестиционнэ проектышху

Урысыем икъыблэ хахьэхэрэ шъолъырхэм ащагъэцакIэхэрэ инвестиционнэ проект анахь инхэм ащыщ къэралыгъо корпорациеу «Росатомым» хэхьэрэ компаниеу «НоваВинд» зыфиIорэм жьыбгъэкIэ Iоф зышIэщт паркэу Адыгеим щигъэпсырэр.

Республикэм имызакъоу, УрысыемкIи мыр проектышхоу щыт, шъолъырым иэкономикэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэм, ащ иэнергосистемэ зыпкъ итэу Iоф ышIэным фэIорышIэщт.

Проектыр зыщагъэцакIэрэр Шэуджэн ыкIи Джэджэ районхэр арых. ЗэрагъэнэфагъэмкIэ, МВти 150-рэ кIуачIэ зиIэ жьыб­гъэ­кIэ Iоф зышIэщт паркымрэ кВт 220-рэ кIуачIэ зиIэ подстанциемрэ ашIыщтых, непэрэ ма­фэм ехъу­лIэу мы лъэныкъомкIэ компанием зэшIуихыгъэр макIэп.

Проектыр зыщагъэцэкIэрэ чIыпIэм жьыбгъэкIэ Iоф зы­шIэщт пкъыгъо 60 къиуцощт, ахэм ялъэгагъэ метрэ 75-м щегъэжьа­гъэу 135-м нэсыщт. Илъэсым къыкIоцI гурытымкIэ кВт миллион 354-рэ электроэнергие къатыщт.

Мы проектыр зэрифэшъуашэу гъэцэкIэгъэным Адыгэ Респуб­ликэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат мэхьанэшхо реты. Ащ ишыхьатэу «зы шъхьангъупчъэ­кIэ» заджэхэрэ шIыкIэмкIэ ар лъагъэкIуатэ, инвесторым сыд фэдэрэ лъэныкъокIи IэпыIэгъу фэхъух.