Имэхьанэ къыкIичырэп

Урысые наукэм и Мафэ фэгъэхьыгъэу Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым конференциеу «Сту­пени науки» зыфиIорэр мэзаем и 8-м щыкIуагъ. Ащ хэлэжьагъэх шIэныгъэлэжьхэр, ушэтакIохэр, студентхэр.Къуижъ Саидэрэ Анастасия Котляровамрэ.Апшъэрэ еджапIэм иректорэу, экономикэ шIэныгъэхэмкIэ докторэу Къуижъ Саидэ мэфэкIымкIэ къэзэрэугъоигъэхэм къафэгушIуагъ. Университетым щеджэу, Iоф щызышIэу, иас­пирантэу шIэныгъэм пылъхэм яIофшIагъэхэр зэфахьысыжьынхэу, яшIэныгъэхэмкIэ зэдэгощэнхэу, ягъэхъагъэхэмкIэ афэгушIонхэу зэрэзэхэхьагъэхэр ащ къыхигъэщыгъ.

— Ишъыпкъэу наукэм пылъ пстэуми непэ ямэфэкI, — къы­Iуагъ ректорэу Къуижъ Саидэ. — ШIэныгъэм имэхьанэр цIыфым ищыIэныгъэ нахьышIум ылъэныкъокIэ щынэгъончъэу зэблихъуныр ары. Ащ ишыхьат научнэ прогрессыр зыпкъ зэри­мытырэр, зэпымыоу хэхъоныгъэхэр зэришIыхэрэр. Тиапшъэ­рэ еджапIи хэхъоныгъэшIухэр иIэхэу мы мафэм къекIо­лIагъ. Лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ площадкэ 14-мэ непэ Iоф ­ашIэщт.

Iофтхьабзэм ыцIэ къыгъэ­шъып­къэжьэу, наукэр лъэоянэу зэрэзэхэтым диштэу къэгущыIэныр студентхэмкIэ къырагъэ­жьагъ. ГущыIэр фагъэшъошагъ ректорым и Грант къыдэзы-хыгъэ Анастасия Котляровам. Адыгеим къыщыкIырэ уцэу, цIыфыбэмэ амышIэрэ «сирийский ваточник» зыфиIорэр къы­зэрэхигъэщыгъэм, ащ хэлъ био­логическэ веществохэм научнэ уплъэкIунхэу адишIы­гъэхэм пшъэшъэ ныбжьыкIэр губзыгъэу къатегущыIагъ. Мыщ иIофшIагъэ едэIугъэ шIэныгъэлэжьхэм агу рихьыгъ, осэшIу къыфашIыгъ ыкIи тапэкIэ ащ ушэтынхэр ришIылIэнхэ зэрэфаем дырагъэштагъ.

Зэнэкъокъоу «Умник» зыфиIорэм къащыхэщыгъэ Къулэ Ирэ врачымрэ сымаджэмрэ электроннэ шIыкIэм тетэу язэпхыныгъэ фэгъэхьыгъэ IофшIагъэу ытхыгъэм нэIуасэ фишIыгъэх. Мы уахътэм ащ мэхьанэ зэриIэр хагъэунэфыкIыгъ.

Аспирантурэм иапэрэ курс щеджэрэ Гъошъо Бэллэ циф­ровой экономикэм епхыгъэу IофшIэгъэ гъэшIэгъон къыгъэхьазырыгъ. АщкIэ ар Урысые Фе­дерацием и Президент и Грант къыдэхыгъэнымкIэ зэнэ­къокъум хэлэжьэн гухэлъ иI.

Къуижъ Саидэ къызэриIуа­гъэмкIэ, икIыгъэ илъэсым докторскэ диссертации 3 къагъэшъыпкъэжьыгъ. Ар гъэхъэгъэшIоу къыхэбгъэщынэу щыт.

Доктор хъугъэхэм анахь ныб­жьыкIэу ахэт Мамсыр Нурбый гущыIэр фагъэшъошагъ. Ащ къы­зэриIуагъэу, илъэсищым ехъурэ IофшIагъэр такъикъ зау­лэкIэ къыримыIотыкIышъущтми, видео-слайдхэмкIэ ащыщхэм нэIуасэ афишIыгъэх. Адыгеир мэкъумэщ шъолъырэу зэрэщытыр къыдыхилъытэзэ, гъэтхасэхэм якъэгъэкIынкIэ ушэтынхэр ышIыгъэх. Джыри ащ къыщымыуцоу агрономием кIэу къыхахьэхэрэм тапэкIи Iоф зэрадишIэщтыр къыхигъэщыгъ.

Зэфэхьысыжьым къыщынэфагъ научнэ IофшIэным ылъэныкъокIэ технологическэ университетым ыпашъхьэ ит пшъэ­рылъыр зэригъэцакIэрэр. Ар къыдэхъуным фэшI джырэ лъэ­хъаным диштэу зэтегъэпсы­хьэгъэ инфраструктурэ мыщ иI — шъо­лъыр хэхъоныгъэмкIэ научнэ-ушэтын институт. Ащ хэхьэх научнэ-ушэтын лабо­раторие 12, научнэ-гъэсэныгъэ гупчи 3, егъэджэн-научнэ лабораторие 11. Программэ ыкIи ушэтын проект зэфэшъхьафыбэ мыщ щыпхыращы.

НыбжьыкIэхэм янаучнэ творчествэ хэхъоныгъэ ышIыным апшъэрэ еджапIэм анаIэ щытырагъэты. Ащ пае зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэр щызэхащэх.

Iэшъынэ Сусан.