Илъэхъан ыгъэбаигъ

КIэрэщэ Тембот. ТхэкIошхом ыцIэ къепIо къодыемэ, тыдэ щыIэ адыги зэфэдэкIэ рыгушхохэу къы­зы­щэтэджыкIых, зыхаIэтыкIы.

2Тембот иадыгэ лъэпкъ идахэ къыриIотыкIынэу, ар дунаим щаригъэшIэнэу мы чIым къызэрэтехъогъагъэр пшIошъ агъэ­хъу ипроизведение хьалэмэтхэм: «Насыпым игъогу», «Ша­псыгъэ пшъашъ», «Ны Iушым ыпхъу», «Хьаджрэт», «Шыу закъу», «Шахъомрэ пшъэшъэ пагэмрэ», «Абдзэхэ шэкIо­жъыр», «ЛIыгъэ», нэмыкIхэми. Мыхэм зэфэдэкIэ адыгэ чIы­гужъым идэхэгъэ-лъэпIагъи, ащ щыпсэурэ лъэпкъым игъэ­псы­кIэ-хабзэхэри, ишэн уцугъэ ­зэтемызыжьхэри, чIыопсым ишъэф мыухыжьхэри, лъэпкъ шъхьэлъытэжь-лIыхъу­жъэу зи­гъашIэ кIэзыщырэ ­адыгэм ишэн-хабзэхэри — «адыгагъэм» къыубытырэр, шIоу лъэпкъым ылэжьыгъэу зэ­IуигъэкIагъэр ащызэгъэзэфагъ. Джары Тембот итхылъхэр хэтрэ цIыф лъэпкъкIи лъапIэ къэ­зышIыхэрэр, ахэмкIэ адыгэ­хэр тхылъеджэ миллионхэм зэлъашIагъ ыкIи агу къинагъ.

КIэрэщэ Тембот лъэпкъ тхэ­кIошху, апэрэ адыгэ романэу къэралыгъом осэшхо къызэритыгъэм иавтор, акъылышIо-гупшысакIу, IэпэIас, губзыгъа­гъэр зэфэдэкIэ итхыгъэхэм ахэгощагъ. КIэрэщэ Тембот иадыгэ лъэпкъ шIоу хэлъ пстэур илъэхъан хигощэнэу, цIыф­хэм къафыриIотыкIын пшъэрылъыр Тхьэм къызэрэфи­шIыгъагъэр ищыIэныгъэ ыкIи итворчествэ къащылъэгъуагъ.

КъэIогъэн фаер тхакIом дэ­гъум, дахэм, шIум имыза­къоу, дэири, лъэпкъым ищыIакIэ лъэ­пэмыгъакIоу иIагъэхэри къызэригъэлъэгъуагъэр ары. Ау амал къулаишхо тхэнымкIэ зы­IэкIэлъым ахэр (отрицательнэ образхэр) IэпэIэсагъэ хэ­лъэу зэригъэпсыхэрэм, пы­джагъэрэ дысыгъэрэкIэ ате­мыкIуатэу, зафэу къызэрэри­гъэлъэгъукIыхэрэм удехьыхы, тхакIом цыхьэ фэошIы. КIэрэщэ Тембот зэчыишхо хэлъыгъ. Ар кIагъэтхъэу СССР-щты­гъэм итхэкIо анахь цIэрыIохэм, шIэ­ныгъэлэжьхэм, литературоведхэм, критикхэм шъыпкъэм те­тэу гущыIэ ушъэгъэ фабэхэр фаIуагъэх. Ар сыда зымыуасэр?!

ТхэкIошхоу КIэрэщэ Тембот ыпсэ икъэбзэгъэ-фэбагъэкIэ, игулъытэ лъэшкIэ игерой шъхьа­Iэхэр ыфэпагъэх, зэкIэ итвор­чествэкIэ илъэхъан ыгъэбаигъ, мытхъытхъэу, зафэу зыфыщы­Iагъэр иадыгэ лъэпкъ.

Мамырыкъо Нуриет.