Илъэс 80-м зынэскIэ…

Пенсиехэм афэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэм къызэрэщы­дэлъытагъэмкIэ, цIыфым ыныбжь илъэс 80-м зынэскIэ страхованиемкIэ пенсие гъэнэфагъэу фагъэуцугъэр икIэрыкIэу къыфалъытэжьышъ, хэгъэхъуагъэу къыратынэу рагъажьэ. Непэ ащ къыхахъорэр сомэ 4982-рэ.

Пенсионерым ыныбжь илъэс 80-м нэсыгъэу ипенсие къыфалъытэжьын фаеу хъугъэмэ, ПенсиехэмкIэ фондым зыфигъэзэн ищыкIагъэп. ЧIыпIэ органэу ежь зэпхыгъэм иIофышIэхэм тхылъэу аIэкIэлъхэм къапкъырыкIхэзэ къыфа­лъы­тэжьы. Ащ фэдэу къызфыхагъахъо­рэр ыныбжь нэсыгъэу пенсием кIогъа­гъэхэр ары. Сэкъатныгъэ иIэу е лъыплъэн имыIэу къызэрэнагъэм фэшI пенсиер зыфагъэуцугъагъэхэр, социальнэ пенсиер къызэратыхэрэр мы шапхъэхэм къахиубытэхэрэп. Мыхэм япенсие икIэрыкIэу къафалъытэжьыным пае аныбжь илъэс 80-м нэмысызэ джа пенсиеу къаратырэр страхованиемкIэ пенсиекIэ зэбларагъэхъужьынэу лъэIу тхылъ атын фитых.

Апэрэ купым хэхьэрэ сэкъатныгъэ зиIэхэм аныбжь илъэс 80-м нэсыгъэми япенсие къыхэхъощтэп, сыда пIомэ апэрэ мафэм къыщыублагъэу афагъэуцурэр джа къызхэхъуагъэхэм афэдиз.

Ыныбжь хэкIотагъэу, ипенсие къы­хэхъуагъэу къыратэу Адыгеим исыр нэбгырэ 9377-рэ мэхъу.