Илъэс 75-рэ хъугъэ

Владимир Максимовым ыцIэ зыхьырэ Мыекъуапэ испорт еджапIэу N 2-р загъэпсыгъэр илъэс 75-рэ хъугъэ. Ащ фэгъэ­хьыгъэ зэхахьэм хабзэм икъулыкъушIэхэр, спортым иветеранхэр, еджакIо­хэр, нэмыкI­хэ­ри хэлэжьагъэх.

ЕджапIэм щагъэсэгъэ спорт­сменхэр Урысыем, IэкIыб къэралхэм ащызэлъашIэх. 1993-рэ илъэсым ар къызэIуахыгъ. Спорт гимнастикэм пыщагъэхэр арых апэрэ купым хэтыгъэхэр. Джырэ уахътэ тренер-кIэлэегъаджэхэу Вячеслав Косных, Людмила Поповар, Набэкъо Рузанэ, Анна Перепелицэ, Светлана Касимовар, ХьакIмэфэ Светланэ ныбжьыкIэхэр агъасэх.

Республикэм спорт гимнастикэмкIэ ифедерацие ипащэу Анна Перепелицэ зэхэщэн Iофыгъохэм апылъ.

1946-рэ илъэсым баскетбо­лымкIэ къутамэ къызэIуахыгъ. Адыгеим изаслуженнэ тренер-хэу Юрий Бойко, Андрей Си­нельниковым, тренерхэу Свет­лана Золотцевам, Виктор Манютэ, Сергей Авакян агъэсэрэ ныбжьыкIэхэм тагъэгушIо.

— Хэгъэгу зэошхом илъэхъан спорт еджапIэр Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ, — къыщиIуагъ зэхахьэм тренерэу Юрий Бойко. — Пыйхэр тихэгъэгу щыхъушIэщтыгъэх, мамыр цIыфхэр аукIыщтыгъэх. Арэу щытыгъэми, фашистхэр зэрэзэхакъутэщтхэр, тидзэкIолIхэм ТекIоныгъэр къызэрэдахыщтыр пшIэнэу щытыгъ. Джары еджапIэхэр, зыгъэсапIэхэр хэгъэгум къызыкIыщызэIуа­хыщтыгъэхэр. Неущырэ мафэм яцыхьэ телъэу псэущтыгъэх.

БаскетболымкIэ еджапIэм итре­нер шъхьаIэу Евгения Крба­шян, тренерэу Юрий Петровым агъасэхэрэр хэгъэгум щашIэх. Бэрзэдж Маргаритэ Казань щэ­псэу, икIэлэцIыкIугъор Мыекъуапэ щыкIуагъ. Хэгъэгум изэнэ­къокъухэм ахэлажьэзэ, дышъэ, нэмыкI медальхэр къыдихыгъэх.

— ЕджапIэм имэфэкI сигуапэу сыхэлэжьагъ, — къытиIуагъ Бэрзэдж Маргаритэ. — Илъэси 100 ар зэрэхъугъэм фэгъэ­хьыгъэ зэхахьэм тыхэлэжьэнэу сэгугъэ. Тхьаегъэпсэух сикIэлэ­егъаджэхэр, тренерхэр, спорты­шхом игъогу сытезыщагъэхэр.

Спорт щэрыонымкIэ къутамэр 1975-рэ илъэсым къызэIуахыгъ. Тренер цIэрыIоу Георгий Гуляйченкэм ыгъэсэгъэхэ Сергей Али­фиренкэр, Валерий Пономарен­кэр Олимпиадэ джэгунхэм, Паралимпийскэ джэгунхэм, дунэе зэнэкъокъухэм ахэлэжьагъэх, ды­шъэ медальхэр къыдахыгъэх.

Руслан Вислогузовыр Уры-сыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу Европэм иныбжьыкIэхэм язэнэкъокъу дышъэ медалыр къащихьыгъ. Вячеслав Пчелинцевыр республикэм итренер цIэ­рыIу, ныбжьыкIэхэр егъасэх.

Художественнэ гимнастикэмкIэ еджапIэм куп зыщызэхащагъэр 1915-рэ илъэсыр ары. Яна Цеханович, Къош Людмилэ, Сабина Касимовар, фэшъхьафхэр зипэщэ кIэлэеджакIохэм спортышхом апэрэ лъэбэкъухэр ща­шIых.

Псы спортым, локоболым, нэ­мыкIхэм афагъасэхэрэр зэхахьэм щызэIукIагъэх.

КъафэгушIуагъэх

Мыекъуапэ инароднэ депутатхэм я Совет итхьаматэу Джары­мэкъо Азмэт, Мыекъуапэ иад­министрацие физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ икомитет ипащэу Дмитрий Щербаневыр, В. Максимовым ыцIэкIэ щыт спорт еджапIэм ипащэу Арсен Арутюновыр, спорт обществэу «Динамэм» ипащэ игуадзэу Александр Ле­ваковыр, республикэм испорт иветеранэу, Адыгеим и Парламент идепутатэу Владимир Овчинниковыр, фэшъхьафхэр зэхахьэм къыщыгущыIагъэх. Спорт еджапIэр пытэу ылъэ тезыгъэуцуагъэхэм къащытхъугъэх.

1943-рэ илъэсым шэкIогъум и 26-м еджапIэр къызызэIуахым, Мария Эврановар пащэ фашIыгъ. Тыгъэгъазэм гимнастикэмкIэ къу­тамэр къызызэIуахым, Борис Дарпинян апэрэ тренерэу агъэ­нэфагъ. БоксымкIэ, баскетбо­лымкIэ къутамэхэм Iоф щашIэу аублагъ.

1948-рэ илъэсым Николай Но­виковыр еджапIэм ипащэ хъугъэ, ар Хэгъэгу зэошхом хэлэ­жьагъ. ФутболымкIэ купэу зэ­ха­щагъэм Анатолий Пономаревыр пащэ ашIыгъ.

Тарихъым фэгъэхьыгъэ фильмэу пчыхьэзэхахьэм къыщагъэлъэгъуагъэм еджапIэм ыцIэ лъагэу спортышхом щызыIэтыгъэхэм ящыIакIэ зыфэдагъэр щытлъэ­гъугъ.

ГъукIэлI Галинэ, Сергей Золот­цевым, Владимир Бородавки-ным, илъэсыбэрэ еджапIэм ипащэу щытыгъэ Тыгъужъ Эдуард, Кирилл Пищальниковым, Илья Алексеандровым, Дмитрий Ланкиным, гандболым щыцIэрыIоу Владимир Максимовым, баскетболым щызэлъашIэрэ Тамара Калягинам, фэшъхьафхэм щытхъоу афаIуагъэр бэ.

— СиныбжьыкIэгъур сыгу къэ­сэгъэкIыжьы, — къытиIуагъ Олимпиадэ джэгунхэм дышъэ медалыр къащыдэзыхыгъэ Тамара Калягинам. — СиIахьылхэм якIалэхэр баскетбол зэрешIэхэрэр сигуапэ. Пчыхьэзэхахьэм изэхэщакIохэм гъунэ имыIэу са­фэраз.

БаскетболымкIэ, художест­веннэ гимнастикэмкIэ, нэмыкI­хэмкIи спортсменхэм къэгъэлъэ­гъон зэIукIэгъухэр зэхащагъэх. Пчыхьэзэхахьэр гъэшIэгъон къэзышIыгъэр хэбзэ къулыкъушIэхэр, тренерхэр, спортым пыщагъэхэр юбилеим зэрэзэфища­гъэхэр ары. ШIэныгъэлэжьэу Ацу­мыжъ Казбек къызэриIуагъэу, спортыр тищыIэныгъ. ЕджапIэр илъэси 100 зыхъукIэ нахь зызэриушъомбгъущтым тицыхьэ телъ.

Опсэу, спортыр!

ЕмтIылъ Нурбый.
Сурэтхэр зэхахьэм къыщытетхыгъэх.