Илъэс къэс зэхащэщт

Кощхьэблэ районым иадминистрацие ипащэ ишIухьафтынхэр къыдэхыгъэнхэмкIэ районым изэIу­хы­гъэ зэнэкъокъу дзюдомкIэ Кощхьаблэ щыкIуагъ.

Краснодар, Лабинскэ, Ермэлхьаблэ, ­Адыгэ Республикэм икъалэхэм, районхэм ябэна­кIохэр Кощхьаблэ дэт спорт Унэшхом щызэ­нэкъокъугъэх. Урысыем и Къэралыгъо Думэ идепутатэу, дунаим самбэмкIэ гъогогъу 11 дышъэр къыщыдэзыхыгъэ Хьасанэкъо Мурат, Кощхьэблэ районым иадминистрацие ипащэу Хьамырзэ Заур зэхахьэм къыщыгущыIагъэх, дзюдомкIэ бэнакIохэм, физкультурэм пы­щагъэхэу къоджэ спортым изыкъегъэIэтын хэ­лажьэхэрэм гущыIэгъу афэхъугъэх.
Спорт Унэшхо зэтегъэпсыхьагъэм зэнэ­къокъур гъэшIэгъонэу щызэхащагъ. Яонтэгъугъэхэм ялъытыгъэу апэрэ чIыпIэхэр къы­дэзыхыгъэхэм шъуащытэгъэгъуазэ.

Дэхъу Азэмат, кг 60, Георгий Ломидзе, кг 66-рэ, Къуижъ Бислъан, кг 73-рэ, Ордэн Заур, кг 81-рэ, Тулпэрэ Айдэмыр, кг 90-рэ, Арсен Михайлян, кг 90-м къехъу.

Дэхъужь Хъызыр, Езыгу Азэмат, Андрей Сабининыр, Апэзэо Бислъан, Нэгые Бис­лъан, Аулъэ Айдэмыркъан, Джарымэкъо Даут, Бат Аскэр, Гъыщ Къэплъан, Джумбер Липаридзе, Ингъуш Владимир, Датхъужъ Алый, ШъэоцIыкIу Рустам хагъэунэфыкIыхэрэ чIыпIэхэр къахьыгъэх.

Дзюдом, самбэм, нэмыкI спорт лъэпкъхэм ныбжьыкIэхэр афэгъэсэгъэнхэмкIэ амалхэу щыIэхэм атегущыIагъэх Кощхьэблэ районым иадминистрацие ипащэу Хьамырзэ Заур, дунэе спортым щыцIэрыIоу Хьасанэкъо Му­рат, Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ испорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм ипащэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу КIуае Хьазрэт, Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаIэу Бастэ Сэлым, нэмыкIхэри.

Кощхьаблэ щапIугъэхэ бэнакIохэу Дэхъу Азэматрэ Тулпэрэ Айдэмыррэ, атлетикэ он­тэ­гъумкIэ Урысыем иныбжьыкIэхэм язэнэкъо­къу апэрэ чIыпIэр къыщызыхьыгъэ Дзэсэжъ Аслъан районым ипащэхэм къыхагъэщыгъэх, шIухьафтынхэр афашIыгъэх.
Илъэс къэс ащ фэдэ зэIукIэгъухэр, дзюдомкIэ зэнэкъокъур Кощхьаблэ щызэхащэ ашIоигъоу пащэхэм къаIуагъ.

Сурэтым итхэр: зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэр.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.