Илъэсым — Iофтхьэбзэ 200-м ехъу

Урысые народнэ фронтым ишъолъыр къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм иилъэс IофшIагъэ зыщызэфахьысыжьыгъэ конференцие тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу ТхьакIущынэ Мурат, республикэм игъэцэкIэкIо ыкIи ихэбзэгъэуцу къулыкъухэр, организациехэм ялIыкIохэр, активистхэр, нэмыкI­хэри.

Анахь мэхьанэшхо зиIэ Iофыгъоу къэ­зэрэугъоигъэхэр зытегущыIагъэхэр УФ-м и Президент ижъоныгъокIэ унашъо къыдыхэлъытагъэу «Къэралыгъом хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ лъэпкъ гухэлъхэм ыкIи стратегическэ пшъэрылъхэм афэгъэхьыгъ» зыфиIорэм игъэцэкIэн обществэр лъыплъэныр, цIыфхэм щыIэкIэ-псэукIэ амалэу яIэхэр нахьышIу шIыгъэным фэшI ОНФ-м ишъолъыр къутамэхэм предложениеу къахьыхэрэр ары.

Пэублэм ОНФ-м икъутамэ ипащэу Юрий Гороховым экспертхэм, активистхэм зэрафэразэр къыIуагъ.

— Народнэ фронтым пшъэрылъ шъхьа­Iэу иIэр къэралыгъом щыпсэурэ цIыфхэм IэпыIэгъу афэхъугъэныр ары. ОНФ-м Iоф зишIэрэм къыщегъэжьагъэу Урысыем игъогу 1000-м ехъумэ гъэцэкIэжьынхэр ащыкIуагъэх. ЧIыопсым, псауныгъэм якъэухъумэн, гъэсэныгъэм, нэмыкI Iофы­гъохэм язэшIохын тыдэлажьэ, къыддэ­хъугъэри макIэп, — игущыIэ къыщиIуагъ Юрий Гороховым.

Конференциер зэхащэным ыпэкIэ ОНФ-м илIыкIохэм Iэнэ хъураехэр, уплъэ­кIунхэр рагъэкIокIыгъэх, проект 12-мэ Iоф адашIагъ. 2018-рэ илъэсым Iофтхьэбзэ 200-м ехъу зэхащагъ. Ахэм зэфэхьысыжьэу афэхъугъэхэм къапкъырыкIыхэзэ пшъэрылъэу зыфагъэуцужьыгъэхэр зэрагъэцэкIагъэхэм непэрэ Iофтхьабзэм къекIолIагъэхэр нэIуасэ афашIыгъэх.

БлэкIыгъэ илъэсым иIоныгъо мазэ къыщегъэжьагъэу «кнопкэ плъыжь» зыфиIорэр ОНФ-м исайт иплъэгъон плъэкIыщт. Ащ ишIуагъэкIэ мытэрэзыныгъэ зылъэгъугъэ е зэрифэшъуашэу зыдэмызекIогъэхэ цIыфым итхьаусыхэ Народнэ фронтым иIофышIэхэм афигъэ­зэн ылъэкIыщт.

Хэтрэ цIыфи сайтым ихьан, ыпэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ «кнопкэ плъыжьыр» къыгъотын ыкIи игъоу ылъытэрэр ритхэн ылъэкIыщт. Мы фэIо-фашIэм Iоф зишIэрэм къыщыублагъэу АдыгеимкIэ тхьаусыхэ тхыгъитIу къырагъэхьагъ. Зыр — Мыекъуа­пэ щыпсэухэрэр зашъохэрэ псым идэгъугъэ ымыгъэразэхэу, ятIонэрэр — Джэджэ районым хэкIитэкъупIэу щыIэ хъугъэм фэгъэхьыгъэу. Iофтхьабзэм къызэрэщыхагъэщыгъэмкIэ, гумэкIыгъуитIуми ядэгъэзыжьын республикэм ихэбзэ къулыкъу­хэр къыхэлэжьагъэх.

Народнэ фронтым илIыкIохэм къызэраIуагъэмкIэ, мы илъэсым Iофыгъоу зэшIуахыгъэр бэ, ау джыри апэ илъыр макIэп. Шъо­лъырым иэкономикэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэм, къэралыгъо фэIо-фашIэхэр нахь Iэрыфэгъоу цIыфхэм агъэфедэнхэм, медицинэ фэIо-фашIэхэр нахьышIоу гъэцэкIэгъэнхэм, нэмыкI пшъэ­рылъхэми тапэкIэ адэлэжьэнхэу агъэнэфагъэх.

Народнэ фронтым иIофшIэн ныбжьыкIэхэри чанэу къыхэлажьэх. Илъэсрэ ныкъорэкIэ узэкIэIэбэжьмэ «МолодежкаОНФ» зыфиIорэ движениер зэхащагъ. Ащ ипащэу Дмитрий Войновыр конференцием къыщыгущыIагъ, зыдэлэжьэхэрэ проектхэр зыфэдэхэр, ныбжьыкIэхэр хэщагъэхэ хъумэ, пIуныгъэ-гъэсэныгъэмкIэ шIуагъэ иIэ зэрэхъущтыр къыхигъэщыгъ.

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ ОНФ-м иактивистхэм рэзэныгъэ гущыIэхэр апигъохыгъэх. Ащ игущыIэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Народнэ фронтым игукъэкI­хэм республикэм ипащэ сыдигъуи мэхьанэшхо ареты, щыкIагъэхэр дэгъэзыжьыгъэнхэм ынаIэ тет. УФ-м и Президент, АР-м и ЛIышъхьэ къагъэуцугъэ пшъэрылъхэр республикэм ча­нэу щызэшIуахынхэм зэрэфэхьазырхэр В. Нарожнэм кIэухым къыIуагъ.

Нэужым ОНФ-м ишъолъыр штабрэ иревизионнэ комиссиерэ ахэтыщтхэр хадзыжьыгъэх.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.