ИлъэсыкIэ шIухьафтын

Гухэлъ гъэнэфагъэ зиIэ къэралыгъо программэу «Къуаджэм зыпкъ итэу хэхъоныгъэхэр ышIынхэр» зыфиIорэм къы­дыхэлъытагъэу Адыгеим икъо­джэ псэупIэхэм Iоф ащызышIэрэ унэгъо ныбжьыкIэхэм ыкIи специалистхэм (зэкIэмкIи 7 мэ­хъух) атефэрэ псэупIэ сертификатхэр Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу Александр Наролиным аритыжьыгъэх.

Сомэ миллиони 7,4-рэ хъурэ ахъщэ тедзэу къатIупщыгъэм ишIуагъэкIэ джы унэгъо ныбжьыкIэхэм ыкIи специалистхэм псэупIэ ашIын е ащэфын амал яIэ хъугъэ. Ахэм гъэ­сэныгъэмкIэ, псауныгъэр къэ­ухъумэгъэнымкIэ къулыкъухэм Iоф ащашIэ. Ахъщэу къаратыгъэр унагъом ис пчъагъэм елъытыгъ. ГушIогъо зэхахьэм хэлэжьагъэх ыкIи къэзэрэугъоигъэхэм къа­фэгушIуагъэх ми­нистрэхэу Мэрэтыкъо Рустем, Мырзэ Джанбэч, Владимир Свеженец.

АР-м и Правительствэ и Тхьа­матэ Iофтхьабзэм пэублэ псалъэ къыщишIызэ, Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ къэралыгъо программэм хэлэжьагъэхэ ыкIи сертификатхэр къызэратыжьхэрэм игуапэу къафэгушIуагъ. Программэм Iоф зишIэрэ 2014-рэ илъэсым къыщыублагъэу 2018-рэ илъэсым нэс республикэм испециалист ыкIи унэгъо ныбжьыкIэ 80-мэ псэупIэ амалэу яIэхэр нахьышIу ашIынхэ зэралъэкIыгъэр пащэм игуапэу къыхигъэщыгъ. ШIуагъэ къэзытырэ мыщ фэдэ программэхэм Адыгеир чанэу зэрахэлажьэрэм къыкIигъэтхъыгъ.

— Илъэсэу тызхэтым спе­циалист ыкIи унэгъо ныбжьыкIи 10-мэ мыщ фэдэ IэпыIэгъу ядгъэгъотыгъ, ащ сомэ миллиони 10,2-м ехъу пэIудгъэхьагъ. Республикэм ипащэ Iофышхоу ышIагъэм ишIуагъэкIэ, непэрэ зэхахьэм къекIолIагъэхэм ахъщэ тедзэу сомэ миллиони 7,4-м ехъу атедгощагъ, джы ахэм ягухэлъхэр агъэцэкIэнхэ алъэ­кIыщт. А IофшIэныр тапэкIи лъыд­гъэкIотэщт, — къы­Iуагъ Александр Наролиным. — Мы аужы­рэ илъэсхэр пштэхэмэ, къуа­джэм дэсхэм щыIэкIэ-псэу­кIэ амалэу яIэхэр нахьышIу шIы­гъэнхэм фытегъэпсыхьагъэу зэ­шIо­тхы­гъэр макIэп. Гурыт еджапIэхэр, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэр, фельдшер-мамыку Iэ­запIэхэр, спорт псэуалъэхэр, гъогухэр тэшIых ыкIи тэгъэцэ­кIэжьых. Ащ дакIоу, непэрэ зэхахьэм къе­кIолIэгъэ ныбжьыкIэхэм бэкIэ тащэгугъы, сыда пIомэ ти­неущырэ мафэ ахэр ары лъызыгъэкIотэщтыр. Унагъохэм къа­рыхъухьэхэрэ сабыйхэм япчъагъэ хэхъоным мэхьанэ-шхо иI. Непэ тищыкIагъэх зисэнэхьат хэшIыкIышхо фызиIэ специалистхэу тикъуа­джэхэм Iоф ащызышIэщтхэр, ахэм шъо зэу шъуащыщ.

ГушIогъо зэхахьэм хэлэжьэгъэ ныбжьыкIэхэр АР-м и ЛIы­шъхьэ, профильнэ министерствэхэм афэрэзагъэх. Програмэм ишIуагъэкIэ гухэлъэу яIэхэр щыIэныгъэм щыпхыращынхэ амал яIэ зэрэхъугъэр, IэпыIэгъоу къаратыгъэр илъэсыкIэ шIухьафтын шъыпкъэ зэрафэхъугъэр къаIуагъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.
Сурэтыр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъ.