ИлъэсыкIэм ипэгъокIэу

ИлъэсыкIэр къихьаным ыпэкIэ, ащ ипэгъокIэу, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарож­нэм Парламентым итынхэр зыфагъэшъошагъэхэм аIэкIигъэхьажьыгъэх.

Пстэумэ апэу ащ фэдэу къы­хагъэщыгъэхэм яIофшIэн гуетыныгъэ фыряIэу, профессионализмэгъэ ин хэлъэу илъэсыбэм къыкIоцI зэрагъэцакIэрэм, республикэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм яIахьышхо зэрэхашIыхьэрэм фэшI «тхьашъуегъэпсэу» къариIуагъ, мэфэкIэу къэбла­гъэ­рэмкIэ къафэгушIуагъ. Джащ фэдэу Парламентым инаградэ­хэр къызфагъэшъошагъэхэм къафэгушIуагъ Къэралыгъо Со­ветым — Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Шъэо Аскэри. Ащ фэ­дэ тынхэмкIэ щысэтехыпIэу зипшъэрылъхэр зы­гъэцакIэхэрэр, анахь дэгъухэр къызэрэхагъэщыхэрэр ащ кIигъэтхъыгъ.

АР-м и Парламент итын лъа­пIэу «Закон. Пшъэрылъ. ЦIыфыгъ» зыфиIорэ тамыгъэр къа­фагъэшъошагъ Мыекъопэ къэлэ администрацием и Уплъэ­кIокIо-лъытэкIо палатэ итхьаматэу Юрий Ткаченкэм, Къыблэ дзэ шъолъыр изэхэубытэгъэ стратегическэ командование иин­спектор куп инспектор шъхьа­­Iэу Юрий Щепиным ыкIи АР-м и Гупчэ хэдзэкIо комиссие иаппарат иправовой отдел ипащэу Сихъу Азамат.

Къэралыгъо Советым — Ха­сэм и щытхъу тхылъ къызфагъэ­шъошагъэу къызэратыжьыгъэхэм ащыщых кIэлэцIыкIоу дэеу зэхэзыхыхэрэмрэ хьафизэхэмрэ зычIэсхэ Адыгэ ­республикэ еджэпIэ-интернатым ипащэ игуадзэу Уджыхъу Айщэт, УФ-м и МВД Мыекъопэ ­районымкIэ иотдел ипащэ игуадзэу Мэл­ыгощ Борисэ, цIыфхэм яфитыныгъэ­хэмкIэ Уполномоченнэм иап­парат испециалист шъхьа­Iэу Шы­бзыхъу Аминэт, нэмыкIхэр.

Парламентым ирэзэныгъэ тхылъхэр къаратыгъэх поселкэу Инэм икIэлэцIыкIу IыгъыпIэу N 5-м ипащэу ЛIэхъусэжъ Минхъан, республикэ гъэзетэу «Советская Адыгея» зыфиIорэм иобозревателэу Юлия Мельниковам, нэмыкIхэм.

ХЪУТ Нэфсэт.