Илъэсныкъом шIомыкIэу

Сабыибэ зыпIурэ унагъохэм ящэнэрэу е ащ къыкIэлъыкIоу 2012-рэ илъэсым ищылэ мазэ къыщегъэжьагъэу кIэлэцIыкIоу къафэхъугъэхэм (е апIунэу аштагъэхэм) апае зэтыгъоу сомэ мин 50 араты. Ащ пылъ шапхъэхэм цIыфхэр къызэракIэупчIэхэрэм къыхэкIэу АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ ипресс-къулыкъу ахэр къызэхефых.

Ащ къызэриIорэмкIэ, республикэ бюджетыр нахь шIуагъэ къытэу гъэфедэгъэным фэшI АР-м и Законэу «Унагъор, ныр, тыр, кIэлэцIыкIугъор къэухъумэгъэнхэм фэгъэхьыгъ» зыфиIорэм зэхъокIыныгъэхэр фашIыгъэх. Джы 2016-рэ илъэсым ищылэ мазэ и 1-м къыщыублагъэу а зэтыгъо ахъщэ тыныр заратырэр ящэнэрэ кIэлэцIыкIур е ащ къыкIэлъыкIорэр къызыхъугъэм (е апIунэу заштагъэм) илъэс зытешIэкIэ ары. Ахъщэр унагъом ратыным ифитыныгъэ ахэм яI сабыир къызыхъугъэм къыщегъэжьагъэу, ау къызаIукIэщтыр кIэлэцIыкIоу ар къызыфыратырэм ыныбжь илъэс зыхъукIэ ары.

Мыщ дэжьым шъунаIэ тежъугъэтын фае а кIэлэцIыкIум ыныбжь илъэс зыхъурэм ыуж къыкIэлъыкIорэ илъэсныкъом къыкIоцI (ау ащ шIомыкIэу) зэтыгъо ахъщэ тыныр къышъуатыным пае ищыкIэгъэ тхылъхэр яшъухьылIэнхэ зэрэфаем.

Сабыибэ зыпIурэ унагъохэм 2016-рэ илъэсым къафэхъугъэ ящэнэрэ е ащ къыкIэлъыкIорэ кIэлэцIыкIум ыныбжь илъэс зыхъукIэ (апIунэу къаIахыгъэм фэгъэхьыгъэ унашъо хьыкумым зишIыгъэр илъэс хъугъэмэ) зэтыгъо ахъщэ тыныр (ащ ыпэкIэ ар къаратыгъэу щымытмэ) къафатIупщыным фэшI зыщыпсэухэрэ чIыпIэм цIыфхэр социальнэу къэухъумэгъэнхэмкIэ къулыкъоу щыIэм зыфагъэзэн фае.

(Тикорр.).