Илъэси 100-р зэранэкIыгъ

Урысыем икъэралыгъо хъарзынэщ къулыкъу зызэхащагъэр мыгъэ илъэсишъэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ АР-м и Правительствэ и Унэ тыгъуасэ щыкIуагъ. Ащ хэлэжьагъ Адыгеим и Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Широковар, АР-м и Парламент гъэсэныгъэмкIэ, наукэмкIэ, ныбжьыкIэ IофхэмкIэ, спортымкIэ, СМИ-мкIэ ыкIи общественнэ организациехэм зэпхыныгъэ адыряIэнымкIэ икомитет итхьаматэу Шэуджэн Тембот, АР-м и Лъэпкъ архив иIофышIэхэр, мы системэм иветеранхэр, нэмыкIхэри.

Наталья Широковам ипэублэ псалъэ къыщыхигъэщыгъ архивхэм мэхьанэшхо зэряIэр, илъэсишъэм тарихъ дахэ зэрэпылъым дакIоу IофшIэнышхуи зэрэзэшIуахыгъэр.

— Хъарзынэщхэм тарихъ мэхьанэ зиIэ тхылъхэр, документхэр ачIэлъых. Шъуисэнэхьат шъуфэшъыпкъэу Iоф зэрэшъу­шIэрэм, республикэм итарихъ кIэн къызэрэшъуухъумэрэм афэшI инэу тышъуфэраз, — къыIуагъ Наталья Широковам.
Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ и УнашъокIэ щытхъуцIэу «АР-м культурэмкIэ изаслуженнэ IофышI» зыфиIорэр фагъэшъошагъ Къэзэнэ МулиIэт. Рес­публикэм ипащэ ирэзэныгъэ тхылъ къылэжьыгъ Мэрэтыкъо Муслъимэт.

Джащ фэдэу АР-м и Парламент идепутатхэм ацIэкIэ архивым иIофышIэхэм къафэгу­шIуагъ Шэуджэн Тембот, яIофшIэн республикэмкIэ мэхьанэшхо зэриIэр къыIуагъ. ТапэкIи гъэхъэгъэшIухэр ашIыхэзэ лэ­жьэнхэу зимэфэкIхэм къафэлъэIуагъ.

Адыгэ Республикэм ихъарзынэщ фэгъэхьыгъэ игъэкIотыгъэ тхыгъэ я 4 — 5-рэ нэкIубгъохэм арыт.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.