Илъэси 100-м зыныбжь нэсыгъэхэр

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм епхыгъэ тинахьыжъэу Адыгеим исхэм ащыщэу нэбгырэ 42-мэ аныбжь илъэс 90-рэ ыкIи нахьыбэ зэрэхъугъэр бэдзэогъу мазэм хагъэунэфыкIыщт.

Ахэр зэкIэри Хэгъэгу зэошхом иветераных. Къэралыгъом, обществэм апашъхьэ гъэхъэгъэ инхэр щызышIыгъэхэр, Адыгеим иэкономикэ, икультурэ, гъэсэныгъэм, нэмыкI лъэ­ныкъохэм хэхъоныгъэхэр ягъэшIыгъэнхэм зиIахьышхо хэзылъхьагъэхэр ахэтых. Юбилярхэм ащыщэу нэбгырэ 29-мэ аныбжь мы мазэм илъэс 90-рэ, нэ­бгыри 8-мэ илъэс 95-рэ зэрэхъурэр ыкIи аныбжь илъэси 100 зэрэхъугъэр нэбгыри 5-мэ хагъэунэфыкIыщт.

ПенсиехэмкIэ фондым ишъолъыр отделе­ниеу рес­публикэм итхэм яIофышIэ­хэр ащ фэдэ юбилей да­хэм зыныбжь нэсыгъэу къыкIэлъыкIорэ ма­зэм хэзгъэунэфыкIын фаехэм ягъэунэфын лъэшэу анаIэ тет. Ар нэужым УФ-м и Президент и Админист­рацие IэкIагъахьэ ыкIи ащ ишIуагъэкIэ Владимир Пу­тиныр хэзыгъэ имыIэу зэкIэми къафэгушIо.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм иIофышIэхэм зэ­кIэми тыгу къыддеIэу зи­мэфэкI тинахьыжъхэм та­фэгушIо, псауныгъэ яIэу джыри бэ къагъэшIэнэу тафэлъаIо!