Илъэси 100-м ехъугъэх

2018-рэ илъэсым ехъулIэу илъэси 100-м нахьыбэ зыныбжь нэбгырэ 40 Адыгэ Республикэм щэпсэу. Ахэм ащыщэу 9-р — хъулъфыгъэх, 31-р — бзылъфыгъэх.

Мыщ фэдэ къэбар къэзытырэр Росстатыр ары. Зэрагъэ­унэфыгъэмкIэ, зыныбжь хэкIотагъэхэр нахьыбэу зыдэсхэр Мыекъуапэрэ Адыгэкъалэрэ.

Джащ фэдэу илъэс 90-м ехъугъэ нэбгырэ 1859-рэ рес­пуб­ликэм ис. 1420-р — бзылъфыгъэх, 439-р — хъулъфыгъэх. КъызэралъытагъэмкIэ, цIыфым ыныбжь нахь хахъо къэс, бэ­гъэшIэ хъулъфыгъэхэм япчъагъэ нахь макIэ мэхъу, ащ дакIоу зыныбжь хэкIотэгъэ бзылъфыгъэхэм япчъагъэ хэхъо.

Адыгеим щыпсэухэрэм ащыщэу нэбгырэ мин 37-р — илъэс 30 — 34-рэ зыныбжь
купым хеубытэх. ЯтIонэрэ чIыпIэм щыт илъэс 25-м къыщегъэ-
жьагъэу 39-м нэс зыныбжьхэр.

Илъэсэу тызхэтым ищылэ мазэ и 1-м ехъулIэу респуб­ликэм нэбгырэ мин 453-рэ щэпсэу. Ахэм ащыщэу мин 211-р — хъулъфыгъэх, мин 241-р — бзылъфыгъэх. Къа­лэ­хэм нэбгырэ мин 213-рэ ащэ­псэух, адрэхэр къоджэ псэ­у­пIэхэм адэсых.