Илъэси 100 гъэшIэ гъогушху

Мы мафэхэм ыныбжь илъэси 100 зэрэхъугъэр хигъэунэфыкIыгъ къуаджэу Блащэпсынэ щыщэу, IофшIэным иветеранэу, тылым щыIагъэу Ожъ Баблинэ Шыхьанчэрые ыпхъум. Илъэси 100 къэбгъэшIэныр хъугъэ-шIэгъэ къодыеу щытэп, ар гушIогъошху.

Баблинэ имэфэкIыкIэ къыфэгушIуагъэх ибынхэр, икъо­- рэ­лъфхэр ыкIи ахэм къакIэ­хъухьагъэхэр. Ахэм анэмыкIэу илъэсыбэ къэзыгъэшIэгъэ ныо чан цIыкIум шIухьафтынхэр къыфашIыгъэх ыкIи ыдэжь къыфеблэгъагъэх Кощхьэблэ район администрацием, народнэ депутатхэм ярайон Совет, ПенсиехэмкIэ фондым икъутамэу Кощхьэблэ районым щыIэм, IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ ухъумэнымкIэ и ГъэIорышIапIэ, цIыфхэр социальнэу къэухъумэгъэнхэмкIэ гупчэм ялIыкIохэр, Блащэпсынэ къоджэ псэупIэм ипащэ. Зэ­кIэмэ анахь шIухьафтын лъапIэ хъугъэр Урысые Федерацием и Президентэу В. Путиныр ыкIи АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Ожъ Баб­линэ къы­зэрэфэгушIуагъэхэр ары.

Баблинэ ищыIэныгъэ гъогу псынкIагъэу пфэIощтэп. Я 30-рэ гъэблэ илъэсхэр къызэринэкIыгъэх, Хэгъэгу зэошхом илъэхъан тылым щыIэу Iоф ышIагъ. ИщыIэныгъэ къырыкIуагъэм узыхэдаIокIэ къыбгурэIо, къинэу, хьазабэу ылъэгъу­гъэр зыфэдэр.

Баблинэ Блащэпсынэ Къушъхьэхэм яунагъо яплIэнэрэ сабыеу къихъухьагъ. Ежь нахьыжъхэу шищ иIагъ, ахэр афэпэнхэм, агъэшхэнхэм фэшI янэ-ятэхэм зыгъэпсэфыгъо ямыIэу Iоф ашIагъ. Сабыйхэри алъэ къызытеуцохэм, джа лъагъоу янэ-ятэхэр зытетыгъэм текIыгъэхэп, IофшIэныр апшъэу къэтэджы­гъэх.

Сыд фэдизэу илъэсхэр къиныгъэхэми, Баблинэ Блащэпсынэ гурыт еджапIэм ия 7-рэ класс къыухыгъ. Илъэс 30-м ехъурэ колхоз конторэм учетчицэ шъхьа­Iэу Iоф щишIагъ. Ащ ыуж хъызмэтшIапIэм игубгъо бригадэ щылэжьагъ, пенсием зэкIоми тIысыжьыгъэп, чIыгур ылэжьыщтыгъэ. Илъэс 14-м итэу, колхозыр зызэхащагъэм къыщыригъажьи, ар зэхэзыжьыфэ Iоф щишIагъ. Хэгъэгу зэошхом илъэхъан нэмыцхэр къуаджэм къызыдахьэхэм, Баблинэ ицыхьэ те­лъыгъ тидзэхэм къызэрагъэзэжьыщтым, ыкIи ишIуагъэ къызэригъэкIощтым пы­лъыгъ. СыдигъокIи иIэпыIэгъушхуагъ ишъхьэгъу­сэу Ожъ Ахьмэд. 1996-рэ илъэсым ащ идунай зехъожьым, Баблинэ къинышхо щыхъугъагъ. Сыда пIомэ янэ-ятэхэри, ышхэри (анахьыкIэу Алихъан заом щы­фэхыгъ) иIэжьыгъэхэп. Ар изэкъо дэдэу къэнэгъагъ.

Сыд фэдиз къин Баблинэ ылъэгъугъэ­ми, къызхигъэщыгъэп, къыпэблагъэхэм ишIуагъэ аригъэкIызэ ыпэкIэ зэрэлъыкIотэщтым пылъыгъ.

БэгъашIэ зэрэхъугъэмкIэ ащ шъэф зыпари иIэп, угу зэIухыгъэныр, цIыфхэм дэгъоу уафыщытыныр анахь шъхьаIэхэм ащыщэу къыхегъэщы. Непэ Баблинэ гу кIуачIэ къезытыхэрэм ащыщ ыпIугъэ ипшъашъэ ыкIи ащ къыкIэхъухьагъэхэр. Къорэлъфи 6-мэ ыкIи ахэм къалъфыжьыгъэхэу нэбгыри 9-мэ ащэгушIукIы. Икъо­рэлъфхэм ащыщ иунагъо непэ Баблинэ къыхэс. Сыд фэдизэу IофшIэным ныор рамыгъэкIуалIэми, ежь зэресагъэу, зыпари ымышIэу щысышъу­рэп, иамал къызэрихьэу унэгъо хъызмэтымкIэ адэ­IэпыIэ, ежьми ащ гухахъо хегъуатэ.

Ожъ Баблинэ имэфэкI дахэкIэ тыфэгушIо. КъыгъэшIэнэу къы­фэнагъэм къин ымылъэгъоу, игупсэхэм адэтхъэжьэу щыIэнэу тыфэлъаIо.

КIАРЭ Фатим.