ИлъэсипшIым миллиардитф

ЗекIоным и Мафэ бэмышIэу тыдэкIи щыхагъэунэфыкIыгъ. Ащ тефэу тиреспубликэ мы лъэныкъом зыщегъэушъомбгъу­гъэным­кIэ зэшIуахыгъэ Iофтхьабзэхэм зэфэхьысыжьхэр афашIыгъэх.

Аужырэ илъэсхэм зекIоныр Адыгеим нахьышIоу щызэхэ­щэгъэнымкIэ зишIуагъэ къэ­кIуагъэхэм ащыщых хьакIэщхэм япчъагъэ зэрэхэхъуагъэр, зыгъэпсэфыпIэхэм нахь цIы­фыбэ къякIуалIэ зэрэхъугъэр. Аужырэ илъэси 7-м тиреспуб­ликэ зыщызгъэпсэфыхэрэр нахьыбэ хъугъэ, икIыгъэ илъэсым нэбгырэ мин 430-м ехъу Адыгеим щыIагъ.

ЦIыфхэм япсэукIэ зыкъе­гъэ­Iэтыгъэным фэшI лъэныкъо пстэухэмкIи хэхъоныгъэхэр шъолъырым зэрэщашIыщтым пащэхэм анаIэ тет. Ахэм зэу ащыщ зекIоныр.

Адыгэ Республикэм зекIонымкIэ ыкIи зыгъэпсэфыпIэ­хэмкIэ и Комитет ипащэу Къэлэшъэо Инвер къызэриIуагъэмкIэ, инфраструктурэм игъэпсын яшъыпкъэу пылъых, ащ аужырэ илъэсипшIым сомэ миллиарди 5 пэIуагъэхьагъ.

«Хэгъэгу кIоцI ыкIи IэкIыб зекIоным хэхъоныгъэхэр ягъэшIыгъэнхэр» зыфиIорэ федеральнэ программэу 2011 — 2018-рэ илъэсхэм ателъытагъэм диштэу къушъхьэхэм псыры­кIуапIэхэр километрэ 73-м, газрыкIуапIэхэр километришъэм ехъухэу ащагъэпсыгъэх. Илъэсым ыкIэм нэс псэупIэу Гъо­зэрыплъэ зэрэщытэу газыр щы­зэбгыращынэу мэгугъэх.

«Лэгъо-Накъэ икъэлапчъэхэр» зыфиIорэ проектым игъэцэкIэн ыкIэм фэкIо, ау ащ къи­кIырэп Адыгеим зекIоным зы­щиушъомбгъунымкIэ инфраструктурэм игъэпсын икъоу щаухыгъэу. ПроектыкIэу «Зихия» зыфиIорэр республикэм щагъэхьазырыгъ, ар феде­ральнэ программакIэу «Урысые Фе­дерацием хэгъэгу кIоцI ыкIи Iэ­кIыб зекIоныр щыгъэпсыгъэныр» зыфиIоу 2014 — 2025-рэ илъэсхэм ателъытагъэм зэ­рэ­хагъэхьащтым егъэгумэкIых, Урысые Федерацием зекIо­нымкIэ и Федеральнэ агентствэ Iоф дашIэ.

— ЗыгъэпсэфакIохэм ашIогъэшIэгъоныщт фэIо-фашIэхэр зыщагъэцэкIэрэ чIыпIэхэр ­илъэс къэс къызэIутэхых, — еIо Къэ­лэшъэо Инвер. — Ахэм ащыщ «SPA-фэIо-фашIэкIэ» заджэхэрэр, псы фабэ чIыгум къызщычIэкIырэ чIыпIэхэм ар ащызэхащэ. Зызэращыбгъэпсэ­фы­рэм фэшъхьафэу уипсауныгъи ахэм зыпкъ ащибгъэуцожьын плъэкIыщт.

ЗекIохэр лъэпкъ мэфэкIэу зэхатщэхэрэм ягуапэу къякIуа­лIэх, адыгэ шхынхэр агу ре-
хьых, зэрэпшIыщтхэр ашIогъэшIэгъонэу зэрагъашIэ.

Адыгеим зыгъэпсэфакIо къа­кIохэрэм япчъагъэ илъэс къэс хэхъо. Ахэр къызщыуцущт чIыпIэхэр, къезыщэкIыщт цIыфхэр ежьхэр зыщыфаем агъотыхэмэ, тишъолъыр хьакIэхэр къэкIо зэпытыщтых.

Ежьхэми къаIо тичIыопс зэ­рэкъабзэр ыкIи зэрэдахэр, био­сфернэ заповедникыр адрмэ ямышIыкIэу зэрэгъэпсыгъэр, ти­мэзхэр, тикъушъхьэхэр зэрэхъопсагъохэр.

Шъаукъо Аслъангуащ.