ИкIэух рэхьатыгъэп

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Динамо» Магнитогорск — 77:73 (13:10, 22:20, 22:24, 20:19).
Мэзаем и 19-м республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх.
Зезыщагъэхэр: А. Андреев — Пятигорск, А. Пауков — Воронеж, В. Газарянц — Краснодар.
«Динамо-МГТУ»: Хьакъун — 2, Гапошин — 16, Абызов — 15, Еремин — 32, Кочнев — 8, Милютин — 1, Майборода — 3.
«Динамо» Мг: Осокин — 15, Чичайкин — 12, Балякин — 9, Матвеев — 9, Иванов — 9, Фещенко — 8, Сарафанкин — 7, Епанов — 2, Амелин — 2.

Сурэтым итхэр: Мыекъуапэрэ Магнитогорскэрэ якомандэхэр баскетбол зэдешIэх.Гугъэр чIамынэу ешIакIохэр зэнэкъокъугъэх. ЗэIукIэгъур зау­блэм, хъагъэм Iэгуаор радзэн амылъэкIэу бэрэ къыхэкIыгъ. Пчъагъэр зэрэлъыкIуатэщтыгъэр: 9:4, 13:8, 17:15, 17:22, 26:22, 36:30. М. Абызовым, А. Гапошиным, Н. Ереминым, Р. Хьакъу­нэм, нэмыкIхэм гуетыныгъэ ин ахэлъыгъ, ау зэрэгумэкIыхэрэм къыхэкIэу яIэпэIэсэныгъэ икъоу къагъэлъэгъон алъэкIыщтыгъэп.

Магнитогорскэ икомандэ хэтэу А. Осокиныр зэкIэми анахь лъхъан­чэми, гумэкIыгъоу къытфи­хьырэмкIэ къахэщыщтыгъ. Очкоуи 3 дзыгъохэр гъогогъуи 3 хъа­гъэм ригъэфагъэх. «Динамэр» гупчэм нахь дэгъоу щешIэщтыгъ.

ЗэIукIэгъум икIэух тигъэрэхьатыгъэп: 69:67, къэнагъэр зы та­къикъым тIэкIу къехъу. В. Чи­чайкиныр гупчэм къащыпхырыкIи хъагъэм Iэгуаор ридзагъ — 70:69. Н. Ереминым пчъагъэм хегъахъо, ау В. Чичайкиным икIэрыкIэу хъагъэм Iэгуаор редзэ — 73:71 — къэнагъэр нэгъэупIэпIэгъу 24-рэ. А. Гапошиным тазыр дзы­гъохэр дэгъоу егъэцакIэх — 75:71. НэгъэупIэпIэгъу 13 къэнагъэу И. Фещенкэм пчъагъэр зэблехъу — 75:73. Н. Ереминым тазыр дзыгъохэмкIэ пчъагъэр лъегъэкIуатэ – 77:73. Къэнагъэр нэгъэупIэпIэгъуи 6. ЕшIэгъу хьы­лъэр кIэухым фэкIо…

Пресс-зэIукIэм тренер шъхьаIэу Андрей Синельниковым къыщиIуагъ опыт ин зиIэ ешIакIохэр Магнитогорскэ икомандэ зэ­рэхэтхэр, уадешIэныр къин.

Командэхэм ятIонэрэ зэIукIэгъур ты­гъуасэ зэдыряIагъ.