ИкъызэIухын агъэпсынкIэ

Теуцожь районымкIэ къуаджэу Пэнэжьыкъуае щагъэпсыгъэ спорткомплексэу сомэ миллион 73-рэ зыпэIухьагъэм икъы­зэIухын гъэпсынкIэгъэным районым ипащэхэри, яIофшIэгъухэри мы лъэхъаным дэлажьэх.

Псэолъэ дэхэшхор Iоф ебгъэ­шIэным фэхьазыр. Джы къэна­гъэр, зэкIэри зыпылъхэр щагур, къыпэIулъ чIыпIэхэр зэтегъэ­псы­хьэ­гъэнхэр, гъэкIэрэкIэгъэнхэр ары.

Ащ фэшI шIыхьафхэр зэрэзэхащэхэрэм тыщыгъуаз. БэмышIэу район администрацием ищагу тызыдахьэм, ренэу автомашинэхэр бэу зыдэтыщтыгъэр нэкIыгъэ. ТызыкIэупчIэм кIалэу чIэсыр зэкIэ спорткомплексым щыIэу къычIэкIыгъ, ягъусагъэх Пэнэжьыкъое чIыпIэ коим иIофышIэхэри. А мафэм спорткомплексым ищагуи, къы­пэIулъ чIыпIэми чъыгыжъхэр ащараупкIыхи, Iуащыгъэх, къагъэкъэбзэжьыгъ.

Джы бэмышIэу район администрацием ипащэу Хьачмамыкъо Азэмат гущыIэгъу дэтшIынэу тызэзэгъыгъэу ыдэжь тызэкIом, спорткомплексым щыIэу къы­чIэкIыгъ, ащ тэри тыIухьэмэ зэрэшIоигъор телефонымкIэ къытиIуагъ.

ТыздэкIуагъэм IофшIэныр щыжъот. Районым физкульту­рэмрэ спортымрэкIэ икомитет, ДЮСШ-м япащэхэу Хьабэхъу Адамрэ Дзыбэ Хьамзэтрэ яIофышIэхэр, районым тренерэу исхэр шIыхьафым хэлажьэх. Тэлъэгъу чъыг цIыкIухэр егугъухэзэ зэрагъэтIысхьэхэрэр.

— Спорткомплексыр, зэрэплъэгъоу, хьазыр, ыкIоцI зэтегъэпсыхьагъ, чIэтын фаер зэкIэ чIэт, — еIо Хьачмамыкъо Азэмат. — Щагури асфальт шIыгъа­хэ. Джы мары чъыгхэр агъэ­тIысхьэх. Спорткомплекс дэхэшхор ахэм джыри нахь къагъэ­кIэрэкIэщт. Тыфай щыкIагъэ имы­Iэу зэкIэ зэтедгъэпсыхьанэу, мыщ фэдизэу къытфэгумэкIырэ ти ЛIышъхьэу КъумпIыл Му­рат спорткомплексыр къызэIутхынэу къызыкIокIэ къызэрэтщыгугъыгъэр зэрэдгъэцэкIагъэр нэ­рылъэгъу къыфэхъунэу.

— А мафэу узыщыIагъэм щэджагъо нэс спортсменхэм чъыг цIыкIухэр дэгъоу агъэтIыс­хьагъэх, — мэфэ зытIущ тешIагъэу гущыIэгъу зытэшIым къытиIуагъ район администрацием ипащэ иапэрэ гуадзэу Зэрамыку Салбый. — Щэджэгъоужым тиадминистрацие кIалэхэр къи­кIыхи, къэнэгъэ чъыгхэри агъэ­тIысхьажьыгъ. — ЗэпстэумкIи туе 204-рэ щагум а мэфэ дэдэм дэдгъэтIысхьагъ. Джы къэна­гъэр чэур гъэуцугъэныр ыкIи щагур къэгъэнэфыгъэныр ары. Ахэм охътабэ атекIодэжьыщтэп.

Нэхэе Рэмэзан.